Działalność regulowana
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Środowisko -> Działalność regulowana <- Jesteś tu

Wykaz przedsiębiorców  posiadających zezwolenie  Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

na opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości ciekłych  na terenie

Gminy Gródek nad Dunajcem.

 

 

 

Lp.

 

Regon

 

Nazwa jednostki

 

Adres

 

Nr zezwolenia

 

Telefon

 

 
 

 

1.

 

 

491898957

 

Usługi Transportowe i Asenizacyjne

Stanisław Mazurkiewicz

 

33-318 Bartkowa Posadowa 197.

BIŚ- 7632/2/ZB/06 z dnia 30.11.2006r. – ważne do 30.12.2016r.

 

018 440 13 90

 

 

 2.

 

 

490597892

 

Stanisław Lis, Zbigniew Lis

Transport  ciężarowy S.C.

„LIZSBEK”

Z i S Lis

 

39-395 Chełmiec

Świniarsko 7.

BIŚ-7632/1/ZB/06 z dnia 30.11.2006r.- ważne do 30.12.2016r.

 

0604515742

 

3.

 

490655431

 

Sita

 Nowy Sącz Spółka z o.o

 

33-300 Nowy Sącz

ul. Lwowska 135.

BIŚ-7632/2/ZŚ/2004 z dnia 20.09.2004r.- ważne do 20.09.2014r.

 

 

018 441 52 85

018 441 19 83

 

 


Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

 

 

 

 

 

Lp.

 

Numer rejestrowy

 

 

Data wpisu do rejestru

 

NIP

Regon

 

Nazwa przedsiębiorstwa

adres

 

Telefon

e-mail

 

Rodzaje odbieranych odpadów  komunalnych

 

1.

 

 

PPOŚ/1/2012

 

2012.02.08

 

 

 

734-351-21-63

 

122440641

 

EKO - energia Sp. z o.o.

Powroźnik  96

33-370 Muszyna

 

 

018 478 15 57

1.     20 – Odpady komunalne łącznie  z frakcjami gromadzone selektywnie

2.     20 01 – Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie ( z wyłączeniem 15 01)

3.     20 01 01 -   Papier i tektura

4.     20 01 02 – Szkło

5.     20 01 10 – Odzież

6.     20 01 11 – Tekstylia

7.     20 01 21 - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

8.       20 01 25 -   Oleje i tłuszcze jadalne

9.     20 01 26-   Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

10.      20 01 27-   Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje  niebezpieczne

11.   20 01 28 -   Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

12.  20 01 33 -  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,    16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

13.   20 01 34 – Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

14.   20 01 35 -  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20  01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

15.   20 01 36 -   Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20    01 23 i 20 01 35

16.   20 01 37 -  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

17.   20 01 38 -   Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

18.   20 01 39 -   Tworzywa sztuczne

19.   20 01 40 -   Metale

20.     20 01 99 -   Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

21.      20 02     -    Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)

22.   20 02 01 -   Odpady ulegające biodegradacji

23.      20 02 02 -   Gleba i ziemia, w tym kamienie

24.   20 02 03 -   Inne odpady nieulegające biodegradacji

25.   20 03     -    Inne odpady komunalne

26.   20 03 01 -   Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

27.     20 03 02 -   Odpady z targowisk

28.   20 03 03 -   Odpady z czyszczenia ulic i placów

29.   20 03 07 -   Odpady wielkogabarytowe

30.   20 03 99 -   Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 2.

 

 

 

PPOŚ/2/2012

 

 

2012.03.22

 

PPOŚ.2R.2012

dnia 16.10.2012r.

zmiana w wpisie o poszerzenie odbieranych odpadów 

 

734-106-65-87

 

490655431

 

SITA Małopolska Sp. z o.o. Oddział Nowy Sącz

33-300 Nowy Sącz

ul. Lwowska 135

 

 

018 441 52 85

fax. 18 441 19 83 wew. 102 email sita.nowysacz@sitapolska.com.pl

 

 1.     16 01 03  -  Zużyte opony

 2.    17 01 01  -  Odpady  betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek  i remontów

 3.     17 01 02  -  Gruz ceglany

 4.  17 01 03  -  Odpady innych  materiałów  ceramicznych i elementów  wyposażenia

 5.     17 01 07  -  Zmieszane odpady  z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów

                            ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż  wymienione w 17 01 06

 6.     17 01 80  -  Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 7.     17 01 82  -  Inne niewymienione  odpady

 8.     17 02 01  -  Drewno

 9.     17 02 02  -  Szkło

10.    17 02 03  -  Tworzywa sztuczne

11.    17 03 02  -  Asfalt inny  niż wymieniony  w 17 03 01

12.    17 04 01  -  Miedź, brąz, mosiądz

13.    17 04 02  -  Aluminium

14.    17 04 03  -  Ołów

15.    17 04 04  -  Cynk

16.    17 04 05  -  Żelazo i stal

17.    17 04 06  -  Cyna

18.    17 04 07  -  Mieszaniny metali

19.    17 04 11  -  Kable inne niż  wymienione w 17 04 10

20.    17 05 08  -  Tłuczeń  torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

21.    17 06 04  -  Materiały  izolacyjne  inne niż wymienione  w 17 06 01 i 17 06 03

22.    17 06 05*-   Materiały konstrukcyjne  zawierające azbest

23.    17 08 02  -   Materiały konstrukcyjne  zawierające  gips  inne niż  wymienione  w 17 08 01

24.    17 09 04  -  Zmieszane odpady  z budowy, remontów i demontażu  inne niż wymienione w

                             17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. 

25.    20 01 01 -   Papier i tektura

26.    20 01 02 -   Szkło

27.    20 01 08 -   Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

28.    20 01 10 -   Odzież

29.    20 01 11 -   Tekstylia

30.    20 01 13*-   Rozpuszczalniki

31.    20 01 14*-   Kwasy

32.    20 01 15*-   Alkalia

33.    20 01 17*-   Odczynniki fotograficzne

34.   20 01 19* -   Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.

                             herbicydy, insektycydy)

35.    20 01 21* -  Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

36.    20 01 23* -  Urządzenia zawierające freony

37.    20 01 25 -   Oleje i tłuszcze jadalne

38.    20 01 26*-   Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

39.    20 01 27*-   Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje     

                             niebezpieczne

40.    20 01 28 -   Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w

                            20 01 27

41.    20 01 29* -  Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

42.    20 01 30  -   Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

43.    20 01 31* -  Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

44.    20 01 32  -   Leki inne niż wymienione w 20 01 31

45.    20 01 33* -  Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01,        

                            16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te

                             baterie

46.   20 01 34 -   Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

47.   20 01 35* -  Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 

                            01 23 zawierające niebezpieczne składniki

48.   20 01 36 -   Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20

                            01 23 i 20 01 35

49.   20 01 37* -  Drewno zawierające substancje niebezpieczne

50.    20 01 38 -   Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

51.    20 01 39 -   Tworzywa sztuczne

52.    20 01 40 -   Metale

53.    20 01 41 -   Odpady zmiotek wentylacyjnych

54.    20 01 80 -   Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

55.    20 01 99 -   Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

56.    20 02     -    Odpady z ogrodów i parków ( w tym z cmentarzy)

57.    20 02 01 -   Odpady ulegające biodegradacji

58.    20 02 02 -   Gleba i ziemia, w tym kamienie

59.    20 02 03 -   Inne odpady nieulegające biodegradacji

60.    20 03     -    Inne odpady komunalne

61.    20 03 01 -   Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

62.    20 03 02 -   Odpady z targowisk

63.    20 03 03 -   Odpady z czyszczenia ulic i placów

64.    20 03 04 -   Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

65.    20 03 06 -   Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

66.    20 03 07 -   Odpady wielkogabarytowe

67.    20 03 99 -   Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

3.

 

 

PPOŚ/3/2012

 

 

2012.08.03

 

PPOŚ.3R.2012

dnia 25.10.2012r.

zmiana w wpisie o poszerzenie odbieranych odpadów 

 

869-102-93-34

 

850248845

 

 

Firma  Usługowo - Handlowa “DIMARCO” Marek  Strzelec

Iwkowa 482

32-861 Iwkowa

 

 

014/68-44-059

1.    15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

2.    15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

3.    15 01 03 - Opakowania z drewna

4.    15 01 04 - Opakowania z metali

5.    15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

6.    15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

7.    15 01 07 - Opakowania ze szkła

8.    15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

9.    15 01 10* -Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi

                         zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności — bardzo

                       toksyczne i toksyczne)

10.   15 01 11*- Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia 

                       konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

11.  16 01 03 - Zużyte opony

12.  17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

13.  17 01 02 - Gruz ceglany

14.  17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i

                       elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

15.   17 02 01 - Drewno

16.   17 02 02 - Szkło

17.   17 02 03 - Tworzywa sztuczne

18.   20 01 01 - Papier i tektura

19.   20 01 02 - Szkło

20.   20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

21.   20 01 10 - Odzież

22.   20 01 11 - Tekstylia

23.   20 01 13* - Rozpuszczalniki

24.   20 01 14* - Kwasy

25.   20 01 15* - Alkalia

26.   20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

27.   20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.

                         herbicydy, insektycydy)

28.   20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

29.   20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

30.   20 01 25 -   Oleje i tłuszcze jadalne

31.   20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

32.   20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje

                         niebezpieczne

33.   20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w

                        20 01 27

34.   20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

35.   20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

36.   20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

37.   20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

38.   20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 

                        16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

39.   20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

40.   20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20

                         01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

41.   20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01

                       23 i 20 01 35

42.   20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

43.   20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

44.   20 01 39 - Tworzywa sztuczne

45.   20 01 40 - Metale

46.   20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

47.   20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

48.   20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

49.   20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

50.   20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

51.   20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

52.   20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

53.   20 03 02 - Odpady z targowisk

54.   20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

55.   20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

56.   20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

57.   20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

58.   20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

4.

 

PPOŚ/4/2012

 

2012.09.24

 

 

734-257-01-41

491873822

 

NOVA Spółka z o.o.

Ul. Śniadeckich 14

33-300 Nowy Sącz

 

 

018442-12-00

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 – Szkło

20 01 08 -  Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 – Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

5.

 

 

PPOŚ/5/2012

 

 

2012.10.30

 

734-10-12-350

 

490376978

 

Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP S.C.

Ul. Wyspiańskiego 3

33-300 Nowy Sącz

Oś. Rzeka 133

 

 

18 442 01 00

16 – Odpady nie ujęte w innych grupach

16 01 03 - Zużyte opony

17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 - Gruz ceglany

17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 - Inne niewymienione odpady

17 02 - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01 - Drewno

17 02 02 - Szkło

17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 04 - Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 07 - Mieszaniny metali

17 08 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips

17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 04 - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 - Papier i tektura

20 01 02 - Szkło

20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 - Odzież

20 01 11 - Tekstylia

20 01 13* - Rozpuszczalniki

20 01 14* - Kwasy

20 01 15* - Alkalia

20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 - Tworzywa sztuczne

20 01 40 - Metale

20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 - Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 - Inne odpady komunalne

20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 - Odpady z targowisk

20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

PPOŚ/6/2012

 

 

2012.12.11

 

735-24-97-196

 

492841416

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL

Sp. z o.o.

34-451 Tylmanowa

Oś. Rzeka 133

 

 

tel. 18 262 53 53

fax. 18 262 53 53

 

1.    16 – Odpady nie ujęte w innych grupach

2.    16 01 03 - Zużyte opony

3.    17 - Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz

              infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

4.    17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  

                   (np. beton,  cegły, płyty, ceramika)

5.    17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

6.    17 01 02 - Gruz ceglany

7.    17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

8.    17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych

       materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

9.    17 01 07 - Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i

       elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

10.  17 01 80 - Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

11.  17 01 81 - Odpady z remontów i przebudowy dróg

12.  17 01 82 - Inne niewymienione odpady

13.  17 02 - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

14.  17 02 01 - Drewno

15.  17 02 02 - Szkło

16.  17 02 03 - Tworzywa sztuczne

17.  17 02 04* - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone

       substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

18.  17 04 - Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

19.  17 04 07 - Mieszaniny metali

20.  17 08 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips

21.  17 08 02 - Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

22.    17 09 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

23.    17 09 04 -Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w

         17 09 01,  17 09 02 i 17 09 03

24.    20 - Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

25.    20 01 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem

                      15 01)

26.    20 01 01 - Papier i tektura

27.    20 01 02 - Szkło

28.    20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

29.    20 01 10 - Odzież

30.    20 01 11 - Tekstylia

31.    20 01 13* - Rozpuszczalniki

32.    20 01 14* - Kwasy

33.    20 01 15* - Alkalia

34.    20 01 17* - Odczynniki fotograficzne

35.    20 01 19* - Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np.  

                       herbicydy, insektycydy)

36.    20 01 21* - Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

37.    20 01 23* - Urządzenia zawierające freony

38.    20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

39.    20 01 26* - Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

40.    20 01 27* - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje  

                        niebezpieczne

41.    20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w

                       20 01 27

42.    20 01 29* - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

43.    20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

44.    20 01 31* - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

45.    20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

46.    20 01 33* - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06   

                       01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te 

                       baterie

47.     20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

48.     20 01 35* - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i

         20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1)

49.     20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21,

                         20 01 23 i 20 01 35

50.     20 01 37* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne

51.     20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

52.     20 01 39 - Tworzywa sztuczne

53.     20 01 40 - Metale

54.     20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

55.     20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

56.     20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

57.     20 02 - Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

58.     20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

59.     20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

60.     20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

61.     20 03 - Inne odpady komunalne

62.     20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

63.     20 03 02 - Odpady z targowisk

64.     20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

65.     20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

66.     20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

67.     20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

68.     20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

7.

 

 

 

 

PPOŚ/7/2012

 

 

2012.12.18

 

734-32-32-860

 

120445841

 

DUNAJCE Sp. z o.o.

33-318 Gródek nad Dunajcem 28.

 

018-441-62-28

1.     15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury

2.     15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych

3.     15 01 03 - Opakowania z drewna

4.     15 01 04 - Opakowania z metali

5.     15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe

6.     15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe

7.     15 01 07 - Opakowania ze szkła

8.     15 01 09 - Opakowania z tekstyliów

9.     20 01 01 - Papier i tektura

10.   20 01 02 - Szkło

11.   20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

12.   20 01 10 - Odzież

13.   20 01 11 - Tekstylia

14.   20 01 25 - Oleje i tłuszcze jadalne

15.   20 01 28 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

16.   20 01 30 - Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

17.   20 01 32 - Leki inne niż wymienione w 20 01 31

18.   20 01 34 - Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

19.   20 01 36 - Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20.   20 01 38 - Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

21.   20 01 39 - Tworzywa sztuczne

22.   20 01 40 - Metale

23.   20 01 41 - Odpady zmiotek wentylacyjnych

24.   20 01 80 - Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

25.   20 01 99 - Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

26.   20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji

27.   20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie

28.   20 02 03 - Inne odpady nieulegające biodegradacji

29.   20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

30.   20 03 02 - Odpady z targowisk

31.   20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów

32.   20 03 04 - Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

33.   20 03 06 - Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

34.   20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe

35.   20 03 99 - Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie