Informacja dla przedsiębiorców
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Środowisko -> Informacja dla przedsiębiorców <- Jesteś tu

INFORMACJA

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem uprzejmie informuje, że dnia 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz.2008 ze zm. ). Zgodnie z art. 9b ustawy działalność  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  jest działalnością  regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. nr 220, poz. 1447 ze zm. ). Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gródek nad Dunajcem jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r., nr 225, poz. 1635 ze zm. ). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych ( art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2011r. nr 152, poz. 897)
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:

Oświadczam, że:

 1. Dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.
 2. Znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.  Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem (pok. nr 6) lub w pliku do pobrania poniżej.
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie  (01.01.2012r.) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. ( art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011r. nr 152, poz. 897).
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych  innych ustaw (Dz. U. z 2011r. nr 152 , poz.897) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 3. spełnienia wymagań technicznych  dotyczących  wyposażenia  pojazdów do odbierania odpadów  komunalnych  od właścicieli nieruchomości,
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-
 5. transportowej.
Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie