Opłaty za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Środowisko -> Opłaty za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa <- Jesteś tu

I. OPŁATY ZA GOSPODARCZE  KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

 Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

31 STYCZNIA 2012r. UPŁYNIE  TERERMIN ROZLICZANIA SIĘ ZA II PÓŁ.2011 r.  

Opłaty wnosi się za:


•    Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza m. in. procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, kotły( spalanie paliw w kotłowniach),  spalanie paliw w silnikach spalinowych (samochody, autobusy, maszyny robocze, ciągniki rolnicze ), chów lub hodowla drobiu, lakiernie,
•    Pobór wód podziemnych  i  powierzchniowych,
•    Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi m.in. ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowe lub innych organizmów wodnych,
•    Składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (ustaloną według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją, bez wezwania, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Zwolnienia z opłat:
•    Zgodnie z art. 289 ustawy Prawo ochrony środowiska  jeżeli  naliczona opłata  za korzystanie   ze środowiska  za dany  komponent środowiska  nie  przekracza 400 zł na półrocze,  podmiot  jest zwolniony  z obowiązku  wniesienia opłaty, ale nie jest  zwolniony  z obowiązku przedłożenia  do urzędu  marszałkowskiego  wykazu o zakresie  korzystania   ze środowiska.

 Więcej informacji dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/srodowisko lub pod nr tel.  (012) 63-03-162,  63-03-163,  63-03-164,  63-03-203,  63-03-329,  63-03-364.

Miejsce składania sprawozdań
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Wydział ds. Opłat za Korzystanie  ze Środowiska
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków

  II. OPŁATA PRODUKTOWA

Na  postawie ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz  o  opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm..) przedsiębiorca podlegający art. 1 ww. ustawy ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (np. producenci, importerzy, dokonujący  wewnątrzwspólnotowego  nabycia produktów  w opakowaniach).

Kogo dotyczy.

Art. 1. ust. 1. Ustawa określa obowiązki przedsiębiorców, w rozumieniu przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, których rodzaje określa załącznik nr 1 do ustawy i produkty wymienione w załącznikach nr 3 (opony, oleje) do ustawy oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej.

1a.  Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy.

1b. W przypadku gdy produkt lub produkt w opakowaniu jest wprowadzany na rynek krajowy przez przedsiębiorcę niebędącego wytwórcą produktu w opakowaniu, który zlecił wytworzenie tego produktu lub produktu w opakowaniu oraz którego oznaczenie zostało umieszczone na produkcie lub produkcie w opakowaniu, obowiązki określone w ustawie obciążają tego przedsiębiorcę.

1c. Przez oznaczenie, o którym mowa w ust 1b, rozumie się znak towarowy w rozumieniu ustawy  z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) lub firmę, nazwę przedsiębiorcy, a w przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy lub nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą.


2. Przez przedsiębiorcę wprowadzającego na rynek krajowy produkty w opakowaniach wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy rozumie się także:

1)    przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedającego produkty tam pakowane,

2)    przedsiębiorcę prowadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedającego produkty w tych jednostkach pakowane.

3. Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załącznikach nr  3 do ustawy.

Obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców podlegających ustawie:
•    Zawiadomienie (art. 9 ust. 4),
•    Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej OŚ-OP1 (art. 15).

Opłatę produktową  należy wpłacić  w terminie  do 31 marca  na konto  Urzędu Marszałkowskiego.

Nie wnosi się opłaty produktowej, której  łączna  wysokość  dla opakowań  i produktów  nie przekracza  50 zł.

Nie zwalnia to  jednak  przedsiębiorcy  ze składania  sprawozdania  OŚ-OP1 za dany  rok rozliczeniowy.


Więcej informacji dotyczących opłaty produktowej znajduje się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/produktowa lub pod nr tel. (012) 63-03-101.

Miejsce składania sprawozdań
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Budżetu i Finansów
Wydział ds. Opłat za Korzystanie  ze Środowiska
ul. Racławicka 56
30-017 Kraków


 Sporządziła: UG/GK.

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie