Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Wybory -> Wybory do Sejmu i Senatu 2011 <- Jesteś tu

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
z dnia 4 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 
 
Na podstawie art. 98 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 194 § 1 w związku z art. 257 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)
stanowi się, co następuje:
 

§ 1
Zarządzam wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
 
§ 2
Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę 9 października 2011 r.
 
§ 3
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.
 

 § 4
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 


Załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. (poz. )

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

Data wykonania czynności

Treść czynności wyborczych

wyborczych *)

 

1

2

do dnia 20 sierpnia 2011 r.

-         zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

-      przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,

-         przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 22 sierpnia 2011 r.

— powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 30 sierpnia 2011 r. do godz. 2400

— zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania

do dnia 4 września 2011 r.

— utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 9 września 2011 r.

        podanie do wiadomości publicznej informacji

0     numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego,

1   o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

              zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do dnia 16 września 2011 r.

— zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

 

do dnia 18 września 2011 r.

             powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych;

        podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego;

       zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a;

     sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 18 września 2011 r. do dnia 25 września 2011 r.

— składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywaj ących zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 24 września 2011 r. do dnia 7 października 2011 r. do godz. 2400

— nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 24 września 2011 r.

— zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 25 września 2011 r.

               składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania;

       zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

 

do dnia 29 września 2011 r.

       podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów;

         składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 4 października 2011 r.

   składanie wniosków przez wyborców przebywaj ących czasowo na obszarze gminy

lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców;

   składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do dnia 6 października 2011 r.

   zgłaszanie przez wyborców przebywaj ących za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

   zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 7 października 2011 r. o godz. 2400

— zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 9 października 2011 r. godz. 7 -21

— głosowanie

 Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.


Zarządzenie Nr 100/2011

                                                           Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem

                                                           z dnia 31 sierpnia 2011

 

w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych                            obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011.

 

 

                                                                       Na podstawie art. 114  ustawy z dnia ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U.  Nr 21, poz.  112  z póź. zm.) zarządzam   co następuje:

                                                                       § 1.

Do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wyznaczam wszystkie tablice ogłoszeń, znajdujące się na przystankach autobusowych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem  - w ilości 30 sztuk.

 

                                                                       § 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

                                                                       § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                      WÓJT

/-/mgr inż. Józef Tobiasz

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie