Wybory ławników w 2011 roku
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Wybory -> Wybory ławników w 2011 roku <- Jesteś tu

Komunikat w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015.

 

W dniu  26 maja br., Prezydent RP podpisał ustawę z 15 kwietnia 2011 r., zmieniającą ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, która w istotny sposób zmienia zasady i warunki naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych.

Przepisy ustawy zmieniającej wchodzą w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Przyjmując, że ustawa zostanie opublikowana w najbliższym wydaniu Dziennika Ustaw (możliwe, że opublikowanym jeszcze w maju br.), należy uznać, że jej przepisy zaczną obowiązywać od drugiej dekady czerwca br. Oznacza to, że tegoroczny nabór kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 będzie prowadzony zgodnie z nowymi zasadami, wynikającymi z podpisanej ustawy zmieniającej.

Aby uruchomić procedurę naboru konieczne jest również podpisanie przez Ministra Sprawiedliwości i opublikowanie nowego rozporządzenia określającego wzór karty zgłoszenia, którego projekt - jak zapewnia Ministerstwo Sprawiedliwości, może ulec zmianie w stosunku do tego, który był przygotowany wraz z projektem ustawy zmieniającej.

Opierając się na  zapewnieniu  pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości oraz, że opóźnione wejście w życie przepisów ustawy i rozporządzenia utrudni kandydatom na ławników skompletowanie dokumentacji zgłoszeniowej (ponieważ skrócony zostanie okres trwania naboru, który zgodnie z ustawą musi zakończyć się 30 czerwca br.) - najpóźniej w pierwszych dniach czerwca br. udostępnione zostaną na stronie gminnej wzory dokumentów niezbędnych przy zgłaszaniu kandydatów na ławników sądów powszechnych.

Wzory dokumentów będą przygotowane na podstawie nowych zasad naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych, wynikających ze zmienionych przepisów.

---

Zasady i tryb zgłaszania ławników

Procedurę zgłaszania kandydatów na ławników określa Ustawa z dnia  27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.)

Art. 158. § 1 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Art. 159. § 1 stanowi, iż ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

§ 2. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących  stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Warunki zgłoszenia:

 1. zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia,
 2. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,
 3. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata,
 4. osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście,
 5. kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Wykaz wymaganych załączników do karty zgłoszenia

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata).

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

 Pliki do pobrania:

www.grodek.iaw.pl/pl/49926/0/Do_pobrania.html


 

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie