Wymagania odnośnie odbioru odpadów
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Środowisko -> Wymagania odnośnie odbioru odpadów <- Jesteś tu

 ZARZĄDZENIE Nr 30/2006

Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 
z dnia 30 czerwca  2006 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska  z dnia  30 grudnia  2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz.33) zarządzam co następuje:  

§ 1

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia  w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości oraz opróżniania zbiorników  bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2

Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie  zezwolenia  w zakresie  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości zobowiązany jest do:

1.Posiadania  zaplecza  techniczno-biurowego  wyposażonego w:

    a) miejsce  postojowe z  punktem napraw,

    b) miejsce do mycia i dezynfekcji  pojazdów oraz pojemników.

Pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

 

3. Pojazdy powinny być dostosowane do  zbiórki odpadów stałych  w workach,  pojemnikach, kontenerach.

 

4. Pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe z urządzeniem wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów w postaci siatki lub plandeki.

 

5. Pojazdy powinny być oznakowane  w sposób  trwały i widoczny umożliwiający  identyfikację  podmiotu świadczącego  usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, tel. kontaktowy).

 

6. Dysponowania specjalistycznymi pojemnikami oraz workami do selektywnej  zbiórki odpadów  w liczbie  i stanie  technicznym gwarantującym  utrzymanie  właściwego standardu  sanitarnego.

Pojemniki i worki  muszą posiadać  wyraźne  i trwałe  oznakowanie (nazwa i adres firmy tel. kontaktowy przedsiębiorcy, opis,  na jakie  odpady są przeznaczone).

 

 

 

§3

 

 

1.Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu.

 

§4

 

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania z usług.

 

2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

 

1) imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,

2 ) adres nieruchomości,

3 ) data zawarcia umowy,

4) rodzaj (kod) odbieranych odpadów,

5) częstotliwość odbioru.

 

3. Posiadania środków technicznych  umożliwiających  przekazanie  organowi gminy,  danych wymaganych przepisami, w formie  uzgodnionej  z Urzędem Gminy.

 

 

§ 5

 

Przedsiębiorca  o którym mowa  w § 2, obowiązany jest – uwzględniając  zapis  wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, gminnego planu  gospodarki odpadami oraz  zgodnie  z art.9 ust 1-4 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001. o odpadach  (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późn. zmian.) do odzysku  i unieszkodliwienia odpadów komunalnych  poprzez:

 

  1. Składowanie odpadów  komunalnych na  składowisku  znajdującym się  na obszarze województwa małopolskiego.

 

     2.    Przekazanie selektywnie  zebranych odpadów komunalnych w tym odpadów

            ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z

            remontów, odpadów niebezpiecznych  oraz zużytego sprzętu elektrycznego i

            elektronicznego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie  odzysku

            i unieszkodliwienia w/w  odpadów.

 

     3.  Miejsca  odzysku i unieszkodliwienia  odpadów , o których mowa w pkt.1 i 2

          powinny zostać potwierdzone  odpowiednimi dokumentami:

 

a)     aktualna (ważna )  umowa  z podmiotem  prowadzącym działalność  w zakresie  odzysku i unieszkodliwienia odpadów,

b)     oświadczenie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie  odzysku i  unieszkodliwienia odpadów o gotowości  odbioru odpadów.

 

§ 6

 

Przedsiębiorca  ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do :

 

  1. Posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych  spełniających  wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań  dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz.1617).
  2. Dysponowania nieruchomością  na bazę transportową  wyposażoną  w miejsce postojowe z pomieszczeniem magazynowym oraz  zapleczem socjalnym.
  3. Zapewnienie  miejsca  do mycia  i dezynfekcji pojazdów lub posiadanie umowy  z podmiotem świadczącym  takie usługi.

§7

 

  1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do  prowadzenia ewidencji umów zawartych z właścicielami  nieruchomości, dowodów świadczenia usług oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez  zlewnie.
  2. Ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje:

 

1)     imię i nazwisko lub nazwa właściciela nieruchomości,

2)     adres nieruchomości,

3)     data zawarcia umowy,

4)     pojemność zbiornika bezodpływowego,

5)     częstotliwość opróżniania,

 

  1. Posiadania środków technicznych  umożliwiających  przekazanie  organowi gminy,  danych wymaganych  przepisami, w formie  uzgodnionej  z Urzędem Gminy.

 

 

§8

 

1. Przedsiębiorca, prowadząc  działalność będącą  przedmiotem wniosku, zobowiązany jest  do przestrzegania  przepisów  Regulaminu utrzymania  czystości i porządku  na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem wprowadzonego uchwałą  Nr XXXIX/237/2006 z dnia 28 czerwca 2006 r. Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem.

 

2. Przedsiębiorca  ma obowiązek  odbierania  odpadów komunalnych z częstotliwością  określoną w Regulaminie.  

 

 

§9

 

Zarządzenie podaje  się do publicznej  wiadomości, poprzez  rozplakatowanie  na tablicy  ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy  Gródek nad Dunajcem, oraz umieszczenie  na stronie internetowej urzędu.

 

§ 10

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie