Podatek od nieruchomości
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Podatki i opłaty -> Podatek od nieruchomości <- Jesteś tu

  

UCHWAŁA NR XXXI/182/2012

Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem

z dnia  28 listopada 2012 roku

w sprawie:  określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 

                Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  ( tekst jednolity: Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn . zm.),  art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (tekst jednolity: z 2010r Dz. U.  Nr 95 poz. 613  z  późn.  zm.)  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat  lokalnych w 2013 r   (Monitor Polski z dnia 15 sierpnia 212r  poz. 587)  Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala  się  następujące  roczne stawki podatku  od nieruchomości:

1)     od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   -  0.78  zł od 1 m2 powierzchni,

b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0.29 zł od 1 m2 powierzchni,

 2)     od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych -  0.42 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   16,64  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym               6,24   od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)     związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń    4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      budynków letniskowych i rekreacyjnych      7,66 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f)      pozostałych budynków  ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   2,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)     od budowli  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr  XVII/93/2011  Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 roku

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości   (Dz. U. Woj. Mał. z 2011 r Nr 582 poz.6583.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i  ma zastosowanie do podatku należnego od 2013  roku.

 

 


 

UCHWAŁA NR XVII/93/2011

Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem

z dnia 30 listopada 2011 roku

 

w sprawie:  określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

                    _________________________________________________________

                 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  ( tekst jednolity: Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn . zm.),  art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (tekst jednolity: z 2010r Dz. U.  Nr 95 poz. 613  z  późn.  zm.)  Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat  lokalnych w 2012 r   (Monitor Polski Nr 95 poz. 961)  Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala  się  następujące  roczne stawki podatku  od nieruchomości:

1)     od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   -  0.75  zł od 1 m2 powierzchni,

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 4,30 zł od 1 ha powierzchni,

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0.28 zł od 1 m2 powierzchni,

2)     od budynków lub ich części:

a)      mieszkalnych -  0.40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   16,00   zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym                   6,00   od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)      związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń    4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      budynków letniskowych i rekreacyjnych      7,36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f)      pozostałych budynków  ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   2,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3)     od budowli  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr  XII/175/2008  Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 19 listopada 2008 roku

 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości   /Dz. U. Woj. Mał. z 2008 r Nr 815 poz.5938.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i  ma zastosowanie do podatku należnego od 2012  roku.

 


 

UCHWAŁA NR XXII/175/2008

       ========================

Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem

z dnia  19 listopada 2008  roku

w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  ( tekst jednolity: Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn . zm.), art. 5 ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. (tekst jednolity: z 2006 r Dz. U.  Nr 121 poz. 844 z późn. zm) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r w sprawie  górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat  lokalnych w 2009 r (Monitor Polski Nr 59 poz .531 )  Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala  się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

 

1)     od gruntów:

a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków   -  0.68  zł od 1 m2 powierzchni,

b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych  - 3.90 zł od 1 ha powierzchni,

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0.23 zł od 1 m2 powierzchni,

 

2)     od budynków lub ich części:

 

a)      mieszkalnych -  0.36 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -   15.00  zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym                   5.50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3.13 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e)      budynków letniskowych i rekreacyjnych –     6.64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

f)      pozostałych budynków  ,w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego   1.00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

 

3)     od budowli  lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr  XII/87/2007 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 24 października 2007 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości / Dz.U.Woj. Mał. z 2007 r Nr 856 poz.5624

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i  ma zastosowanie do podatku należnego od 2009  roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Wiesław Matusik

Uchwała powyższa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 815 z dnia 11 grudnia 2008 roku pod pozycją 5938.

 

 

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie