Nabór na wolne stanowiska pracy
Menu: Menu główne -> Gmina -> DUNAJEC sp. z o.o. -> Nabór na wolne stanowiska pracy <- Jesteś tu

 

„DUNAJEC” Spółka z o.o., z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem  KRS 0000282163 NIP 7343232860 REGON 120445841

 ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy:

 

Kierownik  „Jednostki Realizującej Projekt” JRP

dla Projektu

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego

w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu „gospodarka wodno-ściekowa”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Wymiar czasu pracy –pełny etat

 

1.       Wymagania niezbędne:

a)       wykształcenie wyższe techniczne ,

b)       Staż pracy minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym

c)       bardzo dobra znajomość prowadzenia inwestycji,

d)       dobra znajomość problematyki związanej z Funduszami UE,

e)       samodzielność w pracy, komunikatywność, kultura osobista,

f)        doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych,

g)       Znajomość procedur FIDIC

h)       Zaświadczenie  o niekaralności

 

2.       Wymagania dodatkowe:

a)       znajomość przepisów dotyczących : ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,Prawo Budowlane ,prawo wodne , Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Cywilne, Dyrektyw Unijnych .

b)       wskazane umiejętność obsługi programów komputerowych Microsoft Office, Microsoft Excel , system kosztorysowy

c)       uprawnienia budowlane wykonawcze lub projektowe  w branży sanitarnej lub budowlanej.

d)       pożądane samochód i  prawo jazdy kategorii B.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Kierowanie Jednostką Realizującą Projekt, tj. odpowiedzialność za realizację   dyrektyw,  procedur  i zadań zaakceptowanych decyzjami Spółki  oraz  nadzór obsługi administracyjnej, finansowej i inżynieryjnej Jednostki.

Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku Kierownik JRP w szczególności należeć będzie:

         kieruje pracą JRP w sposób umożliwiający prawidłową realizację Projektu pod względem administracyjnym, finansowym i technicznym,

         odpowiada za organizowanie, koordynowanie i nadzór prac wykonywanych przez personel JRP,

         odpowiada za koordynację realizacji Projektu.

         zarządza Projektem oraz monitoruje jego realizację,

         zatwierdza i podpisuje dokumenty stanowiące o prawidłowym wykonaniu zakresu rzeczowego Projektu,

         nadzoruje przestrzeganie procedur zatwierdzonych dla JRP,

         akceptuje dokumentację przetargową,

         nadzoruje i bierze udział w próbach rozruchowych, rozruchach, odbiorach cząstkowych i końcowych,

         rozstrzyga konflikty decyzyjne pomiędzy podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu,

         uczestniczy w komisjach przetargowych,

         współpracuje z WFOŚiGW w zakresie przygotowania i złożenia wniosków kredytowych,

         bierze udział w kluczowych naradach koordynacyjnych z wykonawcami mających wpływ na realizację Projektu.

         kierowanie, koordynacja i nadzór nad pracami JRP

         bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań,

         przygotowanie, aktualizacja oraz zatwierdzenie: Harmonogramu Projektu, Planu Płatności i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

         organizacja prac dotyczących przygotowania dokumentacji przetargowych dla wszystkich przetargów założonych w Harmonogramie Realizacji Projektu,

         zapewnienie organizacji i udział w naradach koordynacyjnych w toku realizacji Projektu

         weryfikacja i zatwierdzenie dokumentów przetargowych sporządzonych w JRP,

         zapewnienie prowadzenia działań na rzecz popularyzacji przepływu informacji dotyczących Projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi  

         zatwierdzanie korespondencji i dokumentów przygotowanych w JRP

         przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu realizacji Projektu,

         zapewnienie warunków i ogólny nadzór nad przechowywaniem całości dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym, technicznym

         współpraca z jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w realizacji Projektów

 

4.       Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

d)       kwestionariusz osobowy,

e)       inne dodatkowe dokumenty  o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach (odbyte szkolenia, kursy).

 

 

Termin  składania aplikacji upływa w dniu 24 wrzesień 2010 roku o godz. 12.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać –budynek Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem pok. nr 5 (osoba Salamon Andrzej –Prezes Zarządu)

 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko

 Kierownik  „Jednostki Realizującej Projekt”  JRP dla Projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego ”w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu „gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Aplikacje, które wpłyną do Spółki  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrzone.

Osoby  które złożą dokumenty aplikacyjne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja w wyniku naboru umieszczona będzie na stronie  internetowej   www.grodek.sacz.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 1001, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

 

„DUNAJEC” Spółka z o.o, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 zastrzega sobie prawo odstępstwo od ustalonych zasad.

 

 

Gródek nad Dunajcem   2010-09-20

                                                                                                              Prezes Zarządu

 

Salamon Andrzej  „DUNAJEC” Spółka z o.o, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem  KRS 0000282163 NIP 7343232860 REGON 120445841

 ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy:

 

Główny Księgowy „Jednostki Realizującej Projekt” JRP

dla Projektu

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego

w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu „gospodarka wodno-ściekowa”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

 

1.       Wymagania niezbędne:

a)      co najmniej 3-letnia praktyka  w księgowości,

b)      dobra znajomość zarządzania Projektami pod względem finansowym,

c)      dobra znajomość problematyki związanej z Funduszami UE,

d)      samodzielność w pracy, komunikatywność, kultura osobista,

e)      doświadczenie w realizacji projektów (współfinansowanych ze środków unijnych)  pod względem finansowym;

f)       dobra znajomość prawa na tym stanowisku.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

a)      wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie finansów lub rachunkowości

b)      umiejętność obsługi programów komputerowych Microsoft Office, Microsoft Excel, program księgowy

c)      pożądane prawo jazdy kategorii B.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zespół Finansowy (ZF) (ilość stanowisk 1 osoba)

 • odpowiada za właściwy nadzór nad realizacją finansową Projektu zgodnie z zapisami odpowiednich umów na poszczególne zadania Projektu i Planami Płatności, w szczególności w zakresie ich terminowego ukończenia, pełnego i właściwego wykorzystania przekazanych środków oraz w zakresie przygotowania raportowania,
 • sporządza i aktualizuje Plany Płatności i Harmonogramy Rzeczowo – Finansowe w ścisłej współpracy z Zespołem Technicznym oraz Zespołem Administracyjno-Prawnym, a także odpowiada za terminowe przekazywanie ich do Kierownika JRP,
 • przekazuje do Kierownika JRP i ZOP dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów
 • sporządza bieżące sprawozdania finansowe,
 • zapewnia ciągłość finansowania Projektu i terminową realizację płatności zgodnie z Planami i Harmonogramem stanowiącymi załączniki do Umowy o dofinansowanie Projektu,
 • przygotowuje dla Pełnomocnika ds. realizacji Projektu (MAO) wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu.
 • wykonuje inne czynności z zakresu obsługi finansowej wynikające ze specyfiki projektu przekazane na piśmie przez Kierownika JRP.
 • Przelewy, wypłata,
 • Środki trwałe, kasa

 

 

·         dokonywanie  formalno-rachunkowej  weryfikacji faktur, dokumentów kontraktowych;

·         nadzór nad prawidłową realizacją projektu pod względem finansowym ;

·         prognozowanie przepływów finansowych;

·         sporządzanie i aktualizowanie Planów Płatności, Harmonogramów Rzeczowo – Finansowych w zakresie  finansowym, oraz monitorowanie ich realizacji;

·         prowadzenie sprawozdawczości oraz monitorowanie  finansowe Projektu zgodnie z Planem Płatności, Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym oraz planami inwestycyjnymi;

·         monitoring zgodności  i realizacji płatności zgodnie  z zapisami kontraktów;

·         przygotowywanie miesięcznych i cyklicznych  sprawozdań  finansowych dla instytucji finansujących i kontrolnych;

·         przygotowywanie dokumentów niezbędnych do pozyskania środków dewizowych i złotówkowych;

·         przygotowywanie wniosków o przekazanie funduszy zgodnie z planem  płatności;

·         ścisła współpraca z WFOŚiGW, MŚ i MF w zakresie kontroli  finansowo-księgowej Projektu;

·         udział w kontrolach i audytach;

·         kontrola gwarancji finansowych kontraktów;

·         zapewnienie prawidłowego przechowywania  dokumentacji związanej z zarządzaniem finansowym oraz kwestiami finansowymi w kontraktach wynikających z realizacji Projektu;

·         udział w zapewnieniu terminowej realizacji płatności zobowiązań zamawiającego;

·         współpraca z Inżynierem w celu zapewnienia prawidłowego, terminowego monitoringu finansowego Projektu;

·         wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO oraz Kierownika JRP.

 

4.       Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

d)       kwestionariusz osobowy,

e)       inne dodatkowe dokumenty  o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach (odbyte szkolenia, kursy).

Termin  składania aplikacji upływa w dniu 24 wrzesień 2010 roku o godz. 12.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać –budynek Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem pok. nr 5 (osoba Salamon Andrzej –Prezes Zarządu)

 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko

 Główny Księgowy „Jednostki Realizującej Projekt” JRP  dla Projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego ”w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu „gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Aplikacje, które wpłyną do Spółki  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrzone.

Osoby  które złożą dokumenty aplikacyjne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja w wyniku naboru umieszczona będzie na stronie  internetowej   www.grodek.sacz.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 1001, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

„DUNAJEC” Spółka z o.o, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 zastrzega sobie prawo odstępstwo od ustalonych zasad.

 

Gródek nad Dunajcem   2010-09-20

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

 

Salamon Andrzej„DUNAJEC” Spółka z o.o, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem  KRS 0000282163 NIP 7343232860 REGON 120445841

 ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. Technicznych i Przetargów PRACOWNIK TECHNICZNY  „Jednostki Realizującej Projekt” JRP

dla Projektu

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego

w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu „gospodarka wodno-ściekowa”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Wymiar czasu pracy –pełny etat

 

1.       Wymagania niezbędne:

a)       dobra znajomość prowadzenia inwestycji,

b)       dobra znajomość problematyki związanej z Funduszami UE,

c)        doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych,

d)       dobra znajomość zasad prowadzenia zamówień z wymaganiami ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

e)       znajomość przepisów dotyczących :,Prawo Budowlane ,prawo wodne , Prawo Ochrony Środowiska, Prawo Cywilne, Dyrektyw Unijnych .

f)        samodzielność w pracy, komunikatywność, kultura osobista,

g)       pożądane prawo jazdy kategorii B.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

a)       Preferowane wykształcenie wyższe techniczne, 

b)       Preferowane uprawnienia budowlane wykonawcze lub projektowe w branży sanitarnej lub budowlanej.

c)        umiejętność obsługi programów komputerowych Microsoft Office, Microsoft Excel,

d)       pożądane prawo jazdy kategorii B.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zespół Techniczny (ZT) (ilość stanowisk: 2 osoby ze znajomością branż: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjno – sanitarnej, energetycznej)

·         odpowiada za zarządzanie techniczne Projektem (zgodnie z Harmonogramem Procedur Przetargowych, Wykazem Przetargów i Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym) oraz jego monitorowanie w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP i Inżynierem Kontraktu,

·          bierze udział w przetargach i dokonuje weryfikacji części technicznych dokumentacji przetargowej,

·          przygotowuje dla Pełnomocnika ds. realizacji Projektu (MAO) wszelkie niezbędne informacje związane z terminową realizacją Projektu oraz wykonuje i aktualizuje harmonogramy realizacji projektu,

·          przekazuje do Zespołu Finansowego i Zespołu Administracyjno - Prawnego wszystkie dane umożliwiające terminowe przygotowywanie wszelkich wymaganych raportów, w tym Raportu z postępów realizacji Projektu na Komitet Monitorujący,

·          współpracuje z Inżynierem Kontraktu

·          kontakty z właściwymi instytucjami budowlanymi

·          wykonuje inne czynności z zakresu obsługi inwestycyjno-technicznej wynikające ze specyfiki projektu przekazane na piśmie przez Kierownika JRP.

·          Organizuje narady budowy.

·         przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji Projektu
współpraca z
WFOŚiGW;

·         przygotowania materiałów przetargowych i projektów kontraktowych;

·         przygotowywanie harmonogramów i planów inwestycyjnych

·         monitorowanie postępu robót budowlanych;

·         sprawozdawczość postępu robót i realizacji zakresu rzeczowego kontraktów,

·         udział w naradach koordynacyjnych  w toku realizacji inwestycji;

·         sporządzanie sprawozdań i raportów z realizacji inwestycji oraz niezbędnych materiałów i analiz w tym zakresie;

·         prowadzenie korespondencji tematycznej;

·         opracowywanie i gromadzenie dokumentacji rzeczowej;

·         przekazywanie informacji o zawartych kontraktach na potrzeby ewidencji i sprawozdawczości;

·         pomoc Wykonawcy w uzgodnieniach projektów, do których wykonania jest zobowiązany na podstawie kontraktu;

·         kontakty z właścicielami posesji w celu uzgodnień  lokalizacji przyłączy;

·         sporządzanie i aktualizowanie Planów Harmonogramów Rzeczowo-Finansowych w zakresie rzeczowym oraz monitorowanie ich realizacji;

·         współpraca z Inżynierem Kontraktu w zakresie rzeczowym dla Projektu;

·         rozliczenie kontraktów oraz wyliczenie efektu ekologicznego;

·         wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO oraz Kierownika JRP.

·         nadzór nad prawidłowością stosowania procedur formalnych wynikających m.in. z wymogów Prawa Budowlanego

·         archiwizacja dokumentacji przetargowej,

·         weryfikacja gwarancji zabezpieczeń finansowych

·         przygotowanie analiz prawnych i uzgadnianie ich z Kancelarią prawną w celu ich akceptacji,

 

3.       Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

d)       kwestionariusz osobowy,

e)       inne dodatkowe dokumenty  o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach (odbyte szkolenia, kursy).

 

Termin  składania aplikacji upływa w dniu 24 wrzesień 2010 roku o godz. 12.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać –budynek Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem pok. nr 5 (osoba Salamon Andrzej –Prezes Zarządu)

 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko

 Specjalista ds. Technicznych i Przetargów PRACOWNIK TECHNICZNY  JRP dla Projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego ”w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu „gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Aplikacje, które wpłyną do Spółki  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrzone.

Osoby  które złożą dokumenty aplikacyjne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja w wyniku naboru umieszczona będzie na stronie  internetowej   www.grodek.sacz.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 1001, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

 

„DUNAJEC” Spółka z o.o., z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 zastrzega sobie prawo odstępstwo od ustalonych zasad.

 

 

Gródek nad Dunajcem   2010-09-20

 

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

 

Salamon Andrzej                                            

         „DUNAJEC” Spółka z o.o, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem  KRS 0000282163 NIP 7343232860 REGON 120445841

 ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy:

 

Specjalista ds. administracyjno –prawnych  „Jednostki Realizującej Projekt” JRP

dla Projektu

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego

w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu „gospodarka wodno-ściekowa”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Wymiar czasu pracy –pełny etat

1.       Wymagania niezbędne:

a)      dobra znajomość zarządzania Projektami pod względem administracyjnym i prawnym

b)      dobra znajomość problematyki związanej z Funduszami UE,

c)       samodzielność w pracy, komunikatywność, kultura osobista,

d)      doświadczenie w realizacji projektów (współfinansowanych ze środków unijnych)  pod względem prawnym;

e)      dobra znajomość prawa na tym stanowisku.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

a)      Preferowane wykształcenie wyższe administracyjne lub prawnicze ,

b)      umiejętność obsługi programów komputerowych Microsoft Office, Microsoft Excel,

c)       pożądane prawo jazdy kategorii B.

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zespół Administracyjno – Prawny (ZAP) (ilość stanowisk: 1 osoba)

 • prowadzi obsługę prawno - organizacyjną realizowanego Projektu,
 • monitoruje realizację Projektu w ścisłej współpracy z Kierownikiem JRP,
 • organizuje narady koordynacyjne dotyczące realizacji zadań w ramach Projektu,
 •  pełni nadzór nad przygotowywaniem projektów: uchwał, zarządzeń itp. oraz wszelkich innych dokumentów prawnych potrzebnych do realizacji Projektu,
 • uczestniczy w przetargach w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej (obsługa formalno – prawna), w tym umów dotyczących poszczególnych zadań Projektu i pracach komisji przetargowych,
 • przygotowuje wspólnie z Zespołem Technicznym i Zespołem Finansowym wszelkie wymagane raporty, w tym Raportu postępów Realizacji Projektu oraz pełni nadzór nad terminowym przekazaniem wymaganych dokumentów,
 • pełni nadzór nad działaniami związanymi z popularyzacją i informacją dot. Projektu
 • wykonuje inne czynności z zakresu obsługi administracyjno-prawnej wynikające ze specyfiki projektu przekazane na piśmie przez Kierownika JRP.

·         wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO oraz Kierownika JRP.

 

4.       Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

d)       kwestionariusz osobowy,

e)       inne dodatkowe dokumenty  o posiadanych kwalifikacjach
i umiejętnościach (odbyte szkolenia, kursy).

 

 

Termin  składania aplikacji upływa w dniu 24 wrzesień 2010 roku o godz. 12.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać –budynek Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem pok. nr 5 (osoba Salamon Andrzej –Prezes Zarządu)

 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko

 Specjalista ds. administracyjno –prawnych  „Jednostki Realizującej Projekt” JRP  dla Projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego ”w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu „gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Aplikacje, które wpłyną do Spółki  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrzone.

Osoby  które złożą dokumenty aplikacyjne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja w wyniku naboru umieszczona będzie na stronie  internetowej   www.grodek.sacz.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 1001, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

 

„DUNAJEC” Spółka z o.o, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 zastrzega sobie prawo odstępstwo od ustalonych zasad.

 

 

Gródek nad Dunajcem   2010-09-20

 

                                                                                                              Prezes Zarządu

 

Salamon Andrzej                                            „DUNAJEC” Spółka z o.o., z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie pod numerem  KRS 0000282163 NIP 7343232860 REGON 120445841

 ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy:

 

Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych, planowania, promocji i kontaktów

 „Jednostki Realizującej Projekt” JRP

dla Projektu

Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego

w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu „gospodarka wodno-ściekowa”

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Wymiar czasu pracy –pełny etat

 

1.       Wymagania niezbędne:

a)      samodzielność w pracy, komunikatywność, kultura osobista,

b)      doświadczenie w  prowadzeniu działu administracyjno-organizacyjnego, planowania, promocji i kontaktów,

c)       pożądane prawo jazdy kategorii B.

 

2.       Wymagania dodatkowe:

a)      Preferowane wykształcenie wyższe administracyjne, prawnicze lub ekonomiczne,

b)      znajomość przepisów prawa na tym stanowisku,

c)       umiejętność obsługi programów komputerowych Microsoft Office, Microsoft Excel, 

d)      mile widziana dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Biuro JRP (ilość stanowisk: 1 osoba)

 • prowadzenie sekretariatu (przyjmowanie pism, odbieranie telefonów, faksów, e-maili, redakcja pism kierownika, wysyłanie poczty, przyjmowanie poczty, rozdział korespondencji wewnątrz JRP,
 • organizowanie spotkań (prowadzenie harmonogramu spotkań),
 • kadry

·         przestrzeganie procedur, instrukcji wdrażania i realizacji Projektu, umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy WFOŚiGW a beneficjentem

·         współpraca z MŚ, WFOŚiGW,

·         prowadzenie terminarza spotkań i jego obsługa, sporządzenie protokołów ze spotkań, organizowanie narad koordynacyjnych i zebrań oraz ich protokołowania;

·         udział w pracach związanych ze sprawozdawczością i monitorowaniem Projektu;

·         prowadzenie korespondencji tematycznej;

·         bieżące prowadzenie dokumentacji (przyjmowanie i rejestrowanie napływających dokumentów, prowadzenie ich klasyfikacji oraz kompletowanie wymaganych dokumentów);

·         działania promujące Projekt, przygotowywanie oraz przekazywanie informacji prasowych mediom (prasa, radio, telewizja) z realizacji Projektu (o rozpoczęciu, istotnych etapach realizacji oraz o zakończeniu Projektu);

·         przygotowywanie informacji na stronę internetową dotyczącą Projektu;

·         sprawowanie nadzoru nad terminowym przekazywaniem sprawozdań/raportów z realizacji Projektu;

·         współpraca  z WFOŚiGW i innymi instytucjami –w zakresie monitoringu i sprawozdawczości;

·         przygotowywanie informacji do raportów nt. promocji Projektu – prowadzenie promocji i publicznego rozpowszechniania informacji o Projekcie ze szczególnym uwzględnieniem  udziału środków UE w realizacji Projektu;

·         archiwizowanie danych elektronicznych na nośnikach elektronicznych takich jak dysk twardy, dyskietki, płyty CD;

·         przetwarzanie danych dotyczących Projektu, zawartych na nośnikach  elektronicznych otrzymywanych od instytucji zewnętrznych – dla potrzeb JRP;

·         przygotowywanie i obsługa kontroli prowadzonych przez instytucje nadzorujące;

·         wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez MAO oraz Kierownika JRP.

 • przygotowanie notatek prasowych, artykułów, konferencji prasowych, ulotek, broszur itp.
 • nadzorowanie wypełniania przez wykonanwców zadań związanych z promocją i wizualizacją Projektu (tablice informacyjne i pamiątkowe)

 

4.       Wymagane dokumenty:

a)       życiorys (CV),

b)       list motywacyjny,

c)       dokument poświadczający wykształcenie (dyplom kserokopia),

d)       kwestionariusz osobowy,

e)       inne dodatkowe dokumenty  o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (odbyte szkolenia, kursy).

 

Termin  składania aplikacji upływa w dniu 24 wrzesień 2010 roku o godz. 12.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać –budynek Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem pok. nr 5 (osoba Salamon Andrzej –Prezes Zarządu)

 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na stanowisko

 Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych, technicznych, planowania, promocji i kontaktów” JRP dla Projektu „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego ”w ramach działania 1.1. – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu „gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Aplikacje, które wpłyną do Spółki  po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrzone.

Osoby które złożą dokumenty aplikacyjne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja w wyniku naboru umieszczona będzie na stronie  internetowej   www.grodek.sacz.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 1001, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)”.

 

„DUNAJEC” Spółka z o.o, z siedzibą w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 28 zastrzega sobie prawo odstępstwo od ustalonych zasad.

 

 

Gródek nad Dunajcem   2010-09-20

                                                                                                              Prezes Zarządu

 

Salamon Andrzej                                            


                                  

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1.         Imię (imiona) i nazwisko...........................................................................................................................................

 

2.    Imiona rodziców........................................................................................................................................................

 

3.    Data urodzenia..........................................................................................................................................................

 

4.         Obywatelstwo............................................................................................................................................................

 

5.    Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)................................................................................................

6.    Wykształcenie............................................................................................................................................................

                   (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

 

..........................................................................................................................................................................................

                (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

 

7.  Wykształcenie uzupełniające...........................................................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

 

8.  Przebieg dotychczasowego zatrudnienia.....................................................................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

9.  Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ……………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

(np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

 

10.         Oświadczam, że dane zawarte w pkt 14 są zgodne z dowodem osobistym seria..................... nr.............

 

wydanym przez.........................................................................................................................................................

 

lub innym dowodem tożsamości............................................................................................................................

 

 

……………………………………………………

                   (miejscowość i data)                                                                             ……………………………………………………………

                                                                                                                                           (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

*  Właściwe podkreślić.

                                          

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie