Wpis do ewidencji obiektów hotelarskich
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Wnioski -> Wpis do ewidencji obiektów hotelarskich <- Jesteś tu

Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem

Dokumenty od wnioskodawcy (strony):


Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury).

Załączniki:

1. Opis obiektu (formularz opisu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury).
2. Deklaracja dotycząca spełniania minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz dla pól biwakowych (załącznik nr 3 do niniejszej procedury).
3. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
a) kserokopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, wydanego przez właściwy urząd statystyczny,
b) kserokopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Informacje na temat opłat

Postępowanie nie podlega opłatom.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Nie dotyczy.

Forma załatwienia

Wpis do ewidencji.

Przewidywany termin załatwienia

Do 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

1. Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).

Dostępność procedury

1. pokój 23 w Urzędzie Gminy.
2. Strona internetowa gminy

Uwagi

1. Na terenie Gminy Gródek nad Dunajcem ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem. Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów, wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

2. Dokumentację należy złożyć:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem; 33-318 Gródek nad Dunajcem lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu podany powyżej.

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu o następujących zmianach:

- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.

4. Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem ma prawo do kontrolowania w każdym czasie zarejestrowanych w ewidencji obiektów.

Załącznik nr 1 do procedury

Załącznik nr 2 do procedury

Załącznik nr 3 do procedury


UWAGA


1. Zgłoszeniu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie jest obowiązkowe i podlegają mu wszystkie obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe, a więc: pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe, domki letniskowe, ośrodki wczasowe, kolonijne, itd. bez względu na ilość wynajmowanych miejsc noclegowych.

2. Przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i obiektu w którym świadczone są usługi hotelarskie, powstałe po dokonaniu wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie