Informacja o wynajmie pokoi
Menu: Menu główne -> Turystyka -> Agroturystyka -> Informacja o wynajmie pokoi <- Jesteś tu

Informacja o wynajmie pokoi na terenach wiejskich

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zmianami) wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym. Powyższe zwolnienie uzależnione jest od spełnienia łącznie następujących warunków:

- pokoje gościnne wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku

Zwolnienie nie dotyczy wynajmowania pokoi na stałe, wynajmowania robotnikom sezonowym, podnajmowania mieszkań i podobnych sytuacji.

- wynajmowane pokoje znajdują się w budynkach mieszkalnych

Budynek ma charakter mieszkalny, jeżeli jest decyzja administracyjna dopuszczająca go do użytkowania jako mieszkalny lub jeżeli są w nim zameldowani stali mieszkańcy.

- budynki mieszkalne są położone na terenach wiejskich

Decydujące znaczenie ma położenie budynku poza granicami administracyjnymi miast, bez względu miejsce zamieszkania właścicieli.

- wynajmujący prowadzi gospodarstwo rolne, a budynki, w których wynajmowane są pokoje, należą do tego gospodarstwa

Pojęcie gospodarstwa rolnego, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, jest takie samo, jak w ustawie o podatku rolnym, czyli jest to obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych w operatorach ewidencyjnych jako użytki rolne, grunty pod zabudowaniami związanymi z prowadzeniem tego gospodarstwa o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy, stanowiącą własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

- liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5

Do tej liczby wlicza się jedynie pokoje oddawane do wyłącznej dyspozycji gości, nie wlicza się natomiast pomieszczeń pomocniczych technicznych i gospodarczych np. kuchni, łazienki, garderoby.

Zwolnienie nie obejmuje wynajmu pokoi w innych budynkach poza gospodarstwem rolnym i innych niż mieszkalne (np. w obiekcie hotelowym, pensjonacie czy domku letniskowym). Nie przysługuje też, jeśli budynek mieszkalny położony jest na terenie miejskim, nawet jeśli wchodzi w skład gospodarstwa rolnego.

Osoby prowadzące działalność w zakresie wynajmu pokoi gościnnych mogą korzystać z
preferencji w obliczaniu podatku od nieruchomości.

Zgodnie z art. 1 a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r Nr 121 poz. 844 z późn. zm.) za działalność gospodarczą nie uważa się "wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych, znajdujących się na obszarach wiejskich, przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5". W związku z powyższym budynek mieszkalny, w którym prowadzona jest działalność w zakresie wynajmu pokoi gościnnych, będzie opodatkowany według stawki właściwej dla budynków mieszkalnych, a nie dla działalności gospodarczej.

Jeżeli liczba wynajmowanych pokoi jest wyższa niż 5, to nawet przy spełnieniu pozostałych warunków, od powierzchni wszystkich wynajmowanych pokoi będzie obowiązywało naliczenie podatku według wyższych stawek, jako od części budynku mieszkalnego zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej.

W/w informacja nie jest interpretacją podatkową w rozumieniu przepisów ustawy - ordynacja podatkowa.

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie