KIEDY DANY OBSZAR JEST UZNANY ZA DOTKNIĘTY NIEKORZYSTNYM ZJAWISKIEM ATMOSFERTYCZNYM


Aby dany obszar został uznany za dotknięty niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym (suszą, gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną) muszą zostać spełnione następujące warunki:

 1. 1. niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar (co najmniej sołectwo), na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa. Za dotknięte niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym nie można uznać pojedynczych gospodarstw, z wyjątkiem:

  • gospodarstw, które doznały szkód w wyniku pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym,
  • gospodarstw, w których uprawa prowadzona jest na użytkach rolnych położonych na obszarach narażonych na możliwość powstawania szkód wskutek miejscowych wymarznięć,

   
 2. minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

   
 3. CO POWINIEN ZROBIĆ ROLNIK PO STWIERDZENIU SZKÓD W JEGO GOSPODARSTWIE

  Po stwierdzeniu szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny, rolnik powinien poinformować pisemnie o wystąpieniu szkód urząd gminy (miasta), właściwy ze względu na położenie swoich gruntów.

  W przypadku, gdy rolnik posiada grunty rolne na terenie kilku gmin, o wystąpieniu szkód musi powiadomić wszystkie, właściwe ze względu na położenie gruntów, urzędy gmin (miast).

  Zgłoszenie o wystąpieniu szkód rolnik powinien złożyć w urzędzie gminy na obowiązującym wniosku o szacowanie szkód, dostępnym również w urzędzie gminy . Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach, w terminie 10 dni od dnia wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Wniosek należy wypełnić czytelnie (drukowanymi literami) oraz wpisać wszystkie wymagane dane. Brak pełnych danych będzie skutkował odrzuceniem wniosku z przyczyn formalnych. Do wniosku należy dołączyć również inne wymagane dokumenty, np. umowa dzierżawy, kosztorys odtworzeniowy (dotyczy uszkodzonych zabudowań gospodarczych), itp.

  Rolnik składając pod wnioskiem własnoręczny podpis wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadcza, ze znane są mu skutki składania fałszywych oświadczeń.


  ZADANIA GMINY

  Wójt po wpłynięciu zgłoszeń rolników, w terminie do 20 dni od dnia wystąpienia klęski, wnioskuje do Wydziału Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - Oddziału Zamiejscowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu o dokonanie szacunku szkód przez komisję ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych klęską.


  ZADANIA WOJEWODY

  Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych powołana przez wojewodę małopolskiego szacuje szkody w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia wystąpienia klęski, tj. wpłynięcia wniosku na Dziennik Podawczy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu.

  Po oszacowaniu szkód przez komisję, wojewoda wdraża ustalone procedury w zależności od uruchomionego programu pomocy, np.: w treminie do 3 miesięcy (od dnia stwierdzenia klęski) wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, poszkodowanych w wyniku klęski.


  KONTAKT

Wydział Rolnictwa
Oddział Rolnictwa i Infrastruktury Wsi
tel. 012 39 21 898
ul. Mogilska 25, 31-112 Kraków

Adres do korespondencji:
Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Rolnictwa
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Urszula Storch
tel. 018 54 02 387
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
e-mail: usto@malopolska.uw.gov.pl


dla powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz
Nowego Sącza - miasta na prawach powiatu.

PODSTAWA PRAWNA


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 22, poz. 121, z późn. zm.)


Opracowano na podstawie danych zamieszczonych na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie