Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Podatki i opłaty -> Pomoc publiczna dla przedsiębiorców <- Jesteś tu

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - umorzenia, ulgi i zwolnienia podatkowe

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Gródek nad Dunajcem dla podatników, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie:
- umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,
- odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)


1. Wniosek o udzielenie ulgi może zostać złożony przez wnioskodawcę w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. We wniosku należy określić rodzaj pomocy: de minimis,
2. Oświadczenie o wysokości uzyskanej pomocy publicznej innej niż de minimis w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku lub zaświadczenia o wysokości uzyskanej w ostatnich trzech latach pomocy de minimis.
3. Dokument identyfikujący wnioskodawcę – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
4. Kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy:
- bilanse, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań lub PIT-y.
5. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.

Informacje na temat opłat

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem 63 8811 006 0010 0100 1720 0001 (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w Banku Spółdzielczym w Nowym Saczu, o/z Gródek nad Dunajcem w kasie Urzędu. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

1. Protokół z przesłuchania strony w ramach prowadzonego postępowania wyjaśniającego.
2. Decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego, nakazy płatnicze, tytuły wykonawcze, protokoły z wizji lokalnej.

Forma załatwienia

Decyzja administracyjna lub postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Przewidywany termin załatwienia

Do 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Informacje na temat trybu odwoławczego

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna

1. Art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57, art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Dostępność procedury

Procedura jest dostępna w:
- pok. 23 Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem,
- strona internetowa gminy.

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie