Podatek od środków transportowych
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Podatki i opłaty -> Podatek od środków transportowych <- Jesteś tu

 


Podatek od środków transportowych                                                    


2013

 

Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała Nr XXXI/184/2012 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała została opublikowana :
- w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Gródek nad Dunajcem,
- na stronie gminnej

 


UCHWAŁA NR XXXI/184/2012
RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
z dnia 28 listopada 2012 r.


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie
gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art.10 ustawy z 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 95 poz.613 z późniejszymi
zmianami). Rada Gminy w Gródku nad Dunajcem uchwala, co następuje:
 

§ 1.
 

1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem
w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
 

§ 2.
 

Traci moc uchwała Nr:XVII/97/2011 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj. Małopolskiego Nr 582
poz.6587).
 

§ 3.
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek n/Dunajcem .
 

§ 4.
 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .
 

§ 5.
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2013 roku.
 

Przewodniczący Rady Gminy
Mirosław Małek

 

 


 

2012

 

Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała Nr XVII/97/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała została opublikowana :
- w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Gródek nad Dunajcem,
- na stronie gminnej

Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1731.

Deklaracja na podatek od środków transportu:

formularz dt-1.pdf

Załącznik nr 1 do deklaracji:

formularz dt-1a.pdf


Podatek od środków transportu w 2012 roku jest płatny w dwóch ratach:
1. do dnia 15 lutego 2012 roku
2. do dnia 15 września 2012 roku

                                                      


 Uchwała NR XVII/97/2011

Rady Gminy w  Gródku nad Dunajcem

z dnia  30 listopada 2011 r.

w sprawie: określenia wysokości   stawek  podatku  od  środków transportowych .

 

             Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt. 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art.10 ustawy z 12 stycznia 1991  r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 95 poz.613 z późniejszymi zmianami).

 

Rada Gminy w Gródku nad Dunajcem

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.     Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie

      Gminy Gródek n/Dunajcem w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Traci moc uchwała Nr:XXXVI/279/2009  Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 28 października  2009 roku  w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych /Dz.Urz.Woj. Małopolskiego Nr.717.poz.5448/

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek n/Dunajcem .

 

 

 

                                                            § 4

 

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

 

 

 

§ 5

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma  zastosowanie do podatku  należnego  od 2012 roku.

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                       

 

 

                                                                                                         

                                                                                                         Załącznik  do uchwały Nr XVII/97/2011

                                                                                                Rady Gminy  w Gródku nad Dunajcem

                                                                                                z dnia   30 listopada 2011 roku.

                                                                                               

 

W związku z art.10.ust.3 i art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach  lokalnych ( Dz.U. z 2010 r Nr 95 poz.613 z późniejszymi zmianami). )

 

 

Stawki podatku od środków transportowych  na 2012rok.

 

 

 

LP.

 

               WYSZCZEGÓLNIENIE

DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA

    POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW

    LICZBA OSI /RODZAJ ZAWIESZENIA

Stawka określona przez Radę Gminy 

 w złotych

  1

SAMOCHODY CIĘŻAROWE (art.8 pkt.1)

- o dopuszczalnej masie całkowitej

 

1.1

Powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie

420

 

1.2

Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

840

1.3

Powyżej 9 ton –poniżej 12 ton

                                      945

  2.

 SAMOCHODY CIĘŻAROWE (art.8 pkt.2)

- o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :

 

2.1

DWIE OSIE

2.1.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym   lub uznanym za równoważne

1050

Inny system zawieszenia osi

1050

2.1.2

Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1050

Inny system zawieszenia osi

1050

2.1.3

Nie mniej niż 14 ton i mniej niż  15 ton

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1103

Inny system zawieszenia osi

1103

2.1.4

Nie mniej niż 15 ton

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1155

 

Inny system zawieszenia osi

                                      1372

2.2.

TRZY OSIE

2.2.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1103

 

Inny system zawieszenia osi

1103

2.2.2

Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1155

 

Inny system zawieszenia osi

1155

2.2.3

Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1260

 

Inny system zawieszenia osi

1260

2.2.4

Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

Lub uznanym za równoważne

1365

 

Inny system zawieszenia osi

1365

2.2.5

Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1470

 

Inny system zawieszenia osi

                                       1727

2.2.6

Nie mniej niż 25 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1575

 

Inny system zawieszenia osi

                                      1727

2.3.

CZTERY OSIE i więcej

2.3.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1470

 

Inny system zawieszenia osi

1470

2.3.2

Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1575

 

Inny system zawieszenia osi

1575

2.3.3

Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1680

 

Inny system zawieszenia osi

                                      1812

2.3.4

Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1812

 

Inny system zawieszenia osi

 2688

2.3.5

Nie mniej niż 31 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1890

 

Inny system zawieszenia osi

 2688

3.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE (art.8 pkt.3)

-przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

      Z katalizatorem       

       Wyprodukowane

 

Bez katalizatora

       Wyprodukowane

Przed 1997r

W 1997r.

   i później

Przed 1997r

W 1997 r. i później

 

3.1.

Od 3,5 ton i poniżej 12 ton

1050

998

1260

1155

4.

CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE

( art.8 pkt.4) –przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

 

         

                                       

4.1

DWIE OSIE

4.1.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1260

 

Inny system zawieszenia osi

1260

4.1.2

Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1365

 

Inny system zawieszenia osi

1365

4.1.3

Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

1470

 

Inny system zawieszenia osi

1470

4.1.4

Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

    1548

 

Inny system zawieszenia osi

    2123

4.1.5

Powyżej 36 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

    1548

 

Inny system zawieszenia osi

   2123

4.2

TRZY OSIE

4.2.1

Nie mniej niż 12 ton  do 36 ton włącznie

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

  1575

 

Inny system zawieszenia osi

   1888

4.2.2

Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

  1785

 

Inny system zawieszenia osi

   1890

4.2.3

Nie mniej niż 40 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

    1888

 

Inny system zawieszenia osi

    2793

5.

PRZYCZEPY I NACZEPY (art.8pkt.5) – które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną prze podatnika podatku rolnego

 

5.1.

Od 7 ton i poniżej 10 ton

                                         525

5.2.

Od 10 ton i poniżej 12 ton

   630

6.

PRZYCZEPY I NACZEPY (art.8 pkt.6) – które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego

 

6.1.

JEDNA OŚ

6.1.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

840

 

Inny system zawieszenia osi

840

6.1.2

Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

893

 

Inny system zawieszenia osi

893

6.1.3

Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

945

 

Inny system zawieszenia osi

945

6.1.4

Powyżej 36 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

945

 

Inny system zawieszenia osi

945

6.2

DWIE OSIE

6.2.1

Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

893

 

Inny system zawieszenia osi

893

6.2.2

Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

945

 

Inny system zawieszenia osi

945

6.2.3

Nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

998

 

Inny system zawieszenia osi

                                      1415

6.2.4

Powyżej 36 ton i  mniej niż 38 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

998

 

Inny system zawieszenia osi

                                      1415

6.2.5

Nie mniej niż 38 ton 

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

                                      1259

 

Inny system zawieszenia osi

                                      1863

6.3

TRZY OSIE

6.3.1

Nie mniej niż 12 ton i do  36 ton włącznie

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

945

 

Inny system zawieszenia osi

                                     1033

6.3.2

Powyżej  36 ton i  mniej niż 38 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

945

 

Inny system zawieszenia osi

                                     1033

6.3.3

Nie mniej niż 38 ton

 

 

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym

lub uznanym za równoważne

                                     1103

 

Inny system zawieszenia osi

                                     1403

7.

AUTOBUSY

-liczba miejsc do siedzenia  (art.8 pkt.7 )

Z

             Katalizatorem

         bez

       katalizatora

7.1

- mniej niż 30 miejsc

  1029

1176

7.2

- równa lub wyższa niż 30 miejsc

  1260

1470

               

 


2011

Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała Nr XXXVI/279/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała została opublikowana :
- w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Gródek nad Dunajcem,
- na stronie gminnej

Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz.1484.

Deklaracja na podatek od środków transportu:

dt1_.pdf

Załącznik nr 1 do deklaracji:

dt1a_.pdf


Interaktywne wersje formularzy zamieszczone na serwerze Ministerstwa Finansów:

dt-1_.pdf
dt-1a_.pdf

Podatek od środków transportu w 2011 roku jest płatny w dwóch ratach:
1. do dnia 15 lutego 2011 roku
2. do dnia 15 września 2011 roku


 

Uchwała Nr XXXVI /279/ 2009
Rady Gminy w Gródku nad Dunajcem
z dnia 28 października 2009 r.
 
w sprawie: określenia wysokości   stawek podatku od środków transportowych .
 
            Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) , art.10 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r Nr 121 poz.84 4z późniejszymi zmianami).
 
Rada Gminy w Gródku nad Dunajcem
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
1.     Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Gródek n/Dunajcem w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Traci moc uchwała Nr:XII/86/2007 Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem z dnia 24 października 2007 roku w sprawieokreślenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
 
 
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek n/Dunajcem .
 
 
 
                                                            § 4
 
 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .
 
 
 
§ 5
 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego od 2010 roku.
 
 
 
                                                                                                         
                                                                                                       
 
 
                                                                                                          
                                                                                                         Załącznik  do uchwały
                                                                                                Rady Gminy  w Gródku nad Dunajcem
                                                                                                z dnia   28 października 2009  roku.
                                                                                               
 
W związku z art.10.ust.3 i art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami )
 
 
Stawki podatku od środków transportowych na 2010 rok.
 
 

 
LP.
 
               WYSZCZEGÓLNIENIE
DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
    POJAZDU LUB ZESPOŁU POJAZDÓW
    LICZBA OSI /RODZAJ ZAWIESZENIA
Stawka określona przez Radę Gminy  
 w złotych
 1
SAMOCHODY CIĘŻAROWE (art.8 pkt.1)
- o dopuszczalnej masie całkowitej
 
1.1
Powyżej 3,5 do 5,5 ton włącznie
400
 
1.2
Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
800
1.3
Powyżej 9 ton –poniżej 12 ton
                                      900
 2.
 SAMOCHODY CIĘŻAROWE (art.8 pkt.2)
- o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton :
 
2.1
DWIE OSIE
2.1.1
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 13 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym   lub uznanym za równoważne
1000
Inny system zawieszenia osi
1000
2.1.2
Nie mniej niż 13 ton i mniej niż 14 ton
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1000
Inny system zawieszenia osi
1000
2.1.3
Nie mniej niż 14 ton i mniej niż 15 ton
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1050
Inny system zawieszenia osi
1050
2.1.4
Nie mniej niż 15 ton
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1100
 
Inny system zawieszenia osi
                                      1265.69
2.2.
TRZY OSIE
2.2.1
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 17 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1050
 
Inny system zawieszenia osi
1050
2.2.2
Nie mniej niż 17 ton i mniej niż 19 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1100
 
Inny system zawieszenia osi
1100
2.2.3
Nie mniej niż 19 ton i mniej niż 21 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1200
 
Inny system zawieszenia osi
1200
2.2.4
Nie mniej niż 21 ton i mniej niż 23 tony
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
Lub uznanym za równoważne
1300
 
Inny system zawieszenia osi
1300
2.2.5
Nie mniej niż 23 tony i mniej niż 25 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1400
 
Inny system zawieszenia osi
     1593.77
2.2.6
Nie mniej niż 25 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1500
 
Inny system zawieszenia osi
      1593.77
2.3.
CZTERY OSIE i więcej
2.3.1
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 25 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1400
 
Inny system zawieszenia osi
1400
2.3.2
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 27 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1500
 
Inny system zawieszenia osi
1500
2.3.3
Nie mniej niż 27 ton i mniej niż 29 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1600
 
Inny system zawieszenia osi
    1671.99
2.3.4
Nie mniej niż 29 ton i mniej niż 31 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1700
 
Inny system zawieszenia osi
    2479.97
2.3.5
Nie mniej niż 31 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1800
 
Inny system zawieszenia osi
    2479.97
3.
CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE (art.8 pkt.3)
-przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
      Z katalizatorem       
       Wyprodukowane
 
Bez katalizatora
       Wyprodukowane
Przed 1997r
W 1997r.
   i później
Przed 1997r
W 1997 r. i później
 
3.1.
Od 3,5 ton i poniżej 12 ton
1000
950
1200
1100
4.
CIĄGNIKI SIODŁOWE I BALASTOWE
( art.8 pkt.4) –przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
 
4.1
DWIE OSIE
4.1.1
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1200
 
Inny system zawieszenia osi
1200
4.1.2
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1300
 
Inny system zawieszenia osi
1300
4.1.3
Nie mniej niż 25 ton i mniej niż 31 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1400
 
Inny system zawieszenia osi
1400
4.1.4
Nie mniej niż 31 ton i do 36 ton włącznie
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
    1427,98
 
Inny system zawieszenia osi
    1959.23
4.1.5
Powyżej 36 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
    1427.98
 
Inny system zawieszenia osi
   1959.23
4.2
TRZY OSIE
4.2.1
Nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1500
 
Inny system zawieszenia osi
     1742.06
4.2.2
Powyżej 36 ton i mniej niż 40 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
 1700
 
Inny system zawieszenia osi
   1800
4.2.3
Nie mniej niż 40 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
     1742.06
 
Inny system zawieszenia osi
    2576.88
5.
PRZYCZEPY I NACZEPY (art.8pkt.5) – które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną prze podatnika podatku rolnego
 
5.1.
Od 7 ton i poniżej 10 ton
500
5.2.
Od 10 ton i poniżej 12 ton
600
6.
PRZYCZEPY I NACZEPY (art.8 pkt.6) – które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą przez podatnika podatku rolnego
 
6.1.
JEDNA OŚ
6.1.1
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 18 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
800
 
Inny system zawieszenia osi
800
6.1.2
Nie mniej niż 18 ton i mniej niż 25 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
850
 
Inny system zawieszenia osi
850
6.1.3
Nie mniej niż 25 ton i do 36 ton włącznie
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
900
 
Inny system zawieszenia osi
900
6.1.4
Powyżej 36 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
900
 
Inny system zawieszenia osi
900
6.2
DWIE OSIE
6.2.1
Nie mniej niż 12 ton i mniej niż 28 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
850
 
Inny system zawieszenia osi
850
6.2.2
Nie mniej niż 28 ton i mniej niż 33 tony
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
900
 
Inny system zawieszenia osi
900
6.2.3
Nie mniej niż 33 tony i do 36 ton włącznie
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
950
 
Inny system zawieszenia osi
     1305,39
6.2.4
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
950
 
Inny system zawieszenia osi
    1305.39
6.2.5
Nie mniej niż 38 ton 
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
    1161.77
 
Inny system zawieszenia osi
    1718.71
6.3
TRZY OSIE
6.3.1
Nie mniej niż 12 ton i do 36 ton włącznie
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
900
 
Inny system zawieszenia osi
     952.76
6.3.2
Powyżej 36 ton i mniej niż 38 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
900
 
Inny system zawieszenia osi
    952.76
6.3.3
Nie mniej niż 38 ton
 
 
Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne
1050
 
Inny system zawieszenia osi
   1294.88
7.
AUTOBUSY
-liczba miejsc do siedzenia (art.8 pkt.7 )
Z Katalizatorem
bez  katalizatora
7.1
- mniej niż 30 miejsc
 980
1120
7.2
- równa lub wyższa niż 30 miejsc
1200
1400
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie