Podatki i opłaty
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Podatki i opłaty <- Jesteś tu

Podatki lokalne na 2012 rok.

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem przypomina, że od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązują nowe druki formularzy deklaracji i infomacji podatkowych.

Wzory dokumentów można pobrać tu:img.iap.pl/_f/0/s/631/200267/Pliki/57725/4507_XVII_96_2011.pdf

 


1. Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości ulegną zmianie – obowiązuje uchwała Nr XVII/93/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała została opublikowana :
- na stronie gminnej w zakładce Urząd Gminy/ Podatki i opłaty/ Podatek od nieruchomości

2. Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała Nr XVII/97/2011 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 30 listopada 2011roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała została opublikowana:
- na stronie gminnej w zakładce Urząd Gminy/ Podatki i opłaty/ Podatek od środków transportu

Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz.1484.

3. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi: 41,0696 zł,

4. Podatek rolny

Stawka podatku rolnego do 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 205,00 zł.

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 102,50 zł.

Począwszy od 2010 roku tutejszy organ podatkowy nie będzie wysyłał druków deklaracji i uchwał podatkowych w formie papierowej, gdyż są dostępne na stronie internetowej www.grodek.sacz.pl w zakładce deklaracje: Deklaracje.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej - osoby fizyczne składają informację na temat podatków lokalnych, natomiast osoby prawne są zobowiązane do składania deklaracji.


UCHWAŁA NR XVII/94/2011

Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem

z dnia 30 listopada 2011 roku


w sprawie:  obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

                    ----------------------------------------------------------------------------------


            Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),  oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Gródek nad Dunajcem uchwala,  co następuje:

 

§ 1.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011. r. (M.P. z 2011 Nr 95 poz. 969)  z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty  41,00  zł za 1 q.

§ 3.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

§ 4.

Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do podatku należnego w 2012r.

 


Podatki lokalne na 2011 rok.

Informuje się, że:

1. Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości pozostają bez zmian – obowiązuje uchwała Nr XII/175/2008 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała została opublikowana :
- w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Gródek nad Dunajcem,
- na stronie gminnej w zakładce Urząd Gminy/ Podatki i opłaty/ Podatek od nieruchomości

2. Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych określa uchwała Nr XXXVI/279/2009 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 października 2009 roku w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała została opublikowana:
- w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Gródek nad Dunajcem,
- na stronie gminnej w zakładce Urząd Gminy/ Podatki i opłaty/ Podatek od środków transportu

Aktualny druk deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 i DT-1/A został opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz.1484.

3. Podatek leśny

Stawka podatku leśnego od 1 ha wynosi: 34,0230 zł,

4. Podatek rolny

Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi 94,10 zł, Stawka podatku od 1 ha pozostałych gruntów (nie stanowiących gospodarstw rolnych) wynosi 188,20 zł

Począwszy od 2010 roku tutejszy organ podatkowy nie będzie wysyłał druków deklaracji i uchwał podatkowych w formie papierowej, gdyż są dostępne na stronie internetowej www.grodek.sacz.pl w zakładce deklaracje: Deklaracje.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej - osoby fizyczne składają informację na temat podatków lokalnych, natomiast osoby prawne są zobowiązane do składania deklaracji.

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie