Statut Gminy
Menu: Menu główne -> Urząd Gminy -> Ogólne Informacje -> Statut Gminy <- Jesteś tu
Załącznik do uchwały VIII/69/2003
Rady Gminy w Gródku n/Dunajcem
z dnia 30 czerwca 2003 roku


STATUT
GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM


Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1

1. Gmina Gródek n/Dunajcem zwana dalej Gminą jest wspólnotą samorządową, obejmującą z mocy prawa wszystkich jej mieszkańców i terytorium przez nich zamieszkiwane.

2. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Gródek n/Dunajcem.

§ 2

1. Gmina nie posiada własnego herbu.

2. Pieczęcią urzędową Gminy jest pieczęć okrągła z umieszczonym w środku orłem w koronie oraz napisem w obwodzie - Urząd Gminy Gródek n/Dunajcem. Wzór pieczęci stanowi załącznik Nr 1 do Statutu.

§ 3

1. Gmina Gródek n/Dunajcem jest gminą turystyczno-rolniczą położoną nad Jeziorem Rożnowskim. Obszar Gminy wynosi 88,11 km 2 . Granice Gminy określone są na mapie poglądowej stanowiącej załącznik Nr 2 do Statutu.

2. Terytorium Gminy obejmuje 12 wsi : Bartkowa-Posadowa, Bujne, Gródek n/Dunajcem, Jelna, Lipie, Podole-Górowa, Przydonica, Roztoka-Brzeziny , Rożnów, Sienna, Tropie ,Zbyszyce.

3. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego, który określa rodzaje i sposób użytkowania gruntów.

§ 4

1. Gmina posiada osobowość prawną.

2. Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.


Rozdział II

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 5

1. Gmina może tworzyć, łączyć, dzielić oraz znosić jednostki pomocnicze (sołectwa).

2. W Gminie utworzono 14 sołectw: Bartkowa-Posadowa, Bujne, Gródek n/Dunajcem, Jelna, Jelna-Działy, Lipie, Podole-Górowa, Przydonica, Przydonica-Glinik, Roztoka-Brzeziny , Rożnów, Sienna, Tropie ,Zbyszyce.

§ 6

1. Tworzenie, łączenie lub podział sołectwa następuje poprzez uchwałę Rady Gminy.

2. Do projektu uchwały winny być dołączone protokoły zebrań ogólnych mieszkańców właściwych sołectw (teren, na którym ma być tworzone sołectwo) z wynikami głosowania odpowiednich wniosków lub wniosek mieszkańców poparty podpisami mieszkańców terenu, którego wniosek dotyczy, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

3. Zniesienie sołectwa następuje poprzez Radę Gminy. Zniesienie sołectwa może nastąpić także wówczas, gdy 3 kolejne zebrania ogólne mieszkańców sołectwa, które odbyły się w odstępach co najmniej 3 tygodni, nie miały quorum określonego Statutem, a mieszkańcy zostali uprzedzeni o konsekwencjach z tego faktu wynikających.

4. Tryb przeprowadzenia konsultacji z organami sołectwa i mieszkańcami określają odrębne przepisy.

5. Przeprowadzone konsultacje nie są wiążące dla Rady Gminy.

§ 7

1. Sołtys może uczestniczyć z głosem doradczym w sesjach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu.

2. Sołtys nie będący członkiem danej komisji Rady Gminy może uczestniczyć na zaproszenie przewodniczącego komisji w jej posiedzeniach z głosem doradczym, bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 8

1. Sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży za wykonywanie zadań należących do samorządu mieszkańców oraz zleconych przez organy Gminy.

2. Wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla sołtysa określa uchwała Rady Gminy.

§ 9

1. Na wniosek Rady Sołeckiej organy Gminy mogą powierzyć sołectwu zarządzanie i korzystanie z określonych składników mienia komunalnego w granicach czynności zwykłego zarządu.

2. Rada Gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody Zebrania Wiejskiego.

3. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone.

§ 10

1. Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Rada Sołecka uprawniona jest w granicach statutowych kompetencji do dysponowania:

a) dochodami z gospodarowania składnikami powierzonego mienia gminnego,

b) wpływami z imprez przez siebie organizowanych.

§ 11

1. Organizację i zakres działania sołectwa określa Rada Gminy odrębnym statutem.

2. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada Gminy przy pomocy Wójta Gminy.


Rozdział III

Zakres działania i zadania Gminy

§ 12

1. Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Gmina wykonuje we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 13

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu Gminy należy do zadań własnych Gminy.

2. Zadania własne Gminy obejmują w szczególności sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7) gminnego budownictwa mieszkalnego,

8) edukacji publicznej

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewień,

13) cmentarzy gminnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18) promocji gminy,

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

3. Przekazanie Gminie w drodze ustawy nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych Gminy lub subwencji.

§ 14

1. Ustawy mogą nakładać na Gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej lub innych jednostek samorządowych, a także z zakresu organizacji przygotowania i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

2. Do zadań zleconych należą: zadania zlecone z mocy ustaw z zakresu administracji rządowej lub samorządowej oraz zadania zlecone z mocy porozumienia.

3. Zadania zlecone i przejęte w drodze porozumienia, Gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych przez administrację rządową.

4. Porozumienia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu określają szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych na ich realizację.

§ 15

1. Gmina oraz inna gminna osoba prawna nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

2. Zadaniami użyteczności publicznej są zadania własne Gminy, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 16

1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa, spółki gminne, zakłady i jednostki budżetowe oraz zawierać umowy z innymi podmiotami.

2. Rada Gminy tworzy i uchwala statuty gminnych jednostek organizacyjnych, o ile przepisy nie stanowią inaczej. Jednostki organizacyjne zobowiązane są do wcześniejszego przedłożenia projektów statutów do opinii Wójta Gminy.

3. Statut jednostki organizacyjnej określa między innymi: nazwę, zakres działania, siedzibę, zakres wyposażenia jej w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporządzania tym majątkiem.

4. Szczegółową organizację i tryb pracy jednostek organizacyjnych nie uregulowaną w statutach określają regulaminy pracy tych jednostek zatwierdzone przez Wójta Gminy, na wniosek kierownika jednostki.

5. Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych należy do Wójta Gminy.

6. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy, nie posiadających osobowości prawnej, działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójt Gminy.

7. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta Gminy.

8. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych zawiera załącznik Nr 3 do Statutu.

§ 17

1. Do realizacji zadań własnych przekraczających możliwości organizacyjne Gminy może ona przystąpić do związku gmin oraz zawierać porozumienia międzygminne.

2. Przystąpienie do związku oraz zawarcie porozumienia międzygminnego wymaga uchwały Rady Gminy.

3. O zamiarze przystąpienia do związku Gmina informuje wojewodę małopolskiego.

4. Gmina może tworzyć i wchodzić w skład stowarzyszeń zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach.


Rozdział IV

Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy organów Gminy

1. Wybory, referendum

§ 18

1. Władza w Gminie należy do mieszkańców, którzy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów Gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy określa odrębna ustawa.

3. W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady Gminy i Wójta Gminy przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum lokalnego.

4. Referendum może być przeprowadzone w każdej innej sprawie ważnej dla Gminy.

§ 19

1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

2. Referendum jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

3. Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa Wójt Gminy.

4. Kalendarz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

5. Koszty związane z przeprowadzeniem referendum pokrywa się z budżetu Gminy.

6. Szczegółowy tryb przeprowadzenia referendum określa odrębna ustawa.


2. Rada Gminy

§ 20

1. Gmina wykonuje swoje zadania za pośrednictwem swoich organów.

2. Organami Gminy są: Rada Gminy i Wójt Gminy.

3. Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym z wyłączeniem spraw rozstrzyganych w drodze referendum. Jej kadencja trwa 4 lata od dnia wyboru. Składa się z 15 radnych.

4. Wójt jest organem wykonawczym.

§ 21

1. Działalność organów Gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności:

1) prawo obywateli do uzyskania informacji,

2) prawo wstępu na sesję Rady Gminy i posiedzenia jej Komisji,

3) prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i Komisji Rady Gminy.

3. Każdy bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego ma prawo dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez organy Gminy.

4. Udostępnienie dokumentów odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Referatu.

5. Udostępnienie dokumentów odbywa się w obecności urzędnika Urzędu Gminy w miejscu zapewniającym przeglądanie dokumentów, sporządzanie z nich notatek i odpisów.

6. W sytuacji, gdy zasada udostępnienia dokumentów doznaje ograniczeń wynikających z ustaw, właściwa jednostka odmawia udostępnienia dokumentów oraz podaje uzasadnienie odmowy.

§ 22

1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości Rady Gminy należą:

1)uchwalenie statutu Gminy,

2)ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie na wniosek wójta: sekretarza oraz skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu,

4) uchwalenie budżetu Gminy, przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych i programu zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu,

10) określanie wysokości sumy, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawach przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej lub samorządowej,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw osiedli, ulic itp.,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady Gminy.

3. Rada Gminy kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.


A. Przewodniczący Rady

§ 23

1. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

2. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje jego zastępca.

3. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.

§ 24

1. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami.

2. Do zadań przewodniczącego Rady należą:

1) zwoływanie sesji Rady,

2) opracowywanie planów pracy Rady,

3) ustalanie porządku obrad i przyjmowanie poprawek do niego (przed sesją),

4) konsultacja z Wójtem przygotowanych projektów uchwał,

5) powiadamianie radnych, mieszkańców Gminy oraz zaproszonych gości o terminie i miejscu sesji,

6) zapewnienie radnym niezbędnych materiałów,

7) otwieranie, stwierdzanie prawomocności, prowadzenie (zgodnie z prawem), przerywanie oraz zakończenie obrad sesji,

8) prowadzenie korespondencji dotyczącej Rady Gminy,

9) przyjmowanie skarg i wniosków mieszkańców w ramach dyżurów pełnionych jeden raz w tygodniu w Urzędzie Gminy.

3. Przewodniczący Rady za pełnienie swojej funkcji otrzymuje zryczałtowaną dietę określoną odrębną uchwałą Rady.


B. Sesje Rady

§ 25

1. Rada obraduje na sesjach.

2. Wójt i komisje Rady działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej działalności.

§ 26

1. Rada Gminy obraduje na sesjach zwyczajnych, nadzwyczajnych lub uroczystych.

2. Rada Gminy może obradować na sesjach wyjazdowych.

§ 27


1. Sesje zwyczajne zwoływane są przez przewodniczącego w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesjami zwyczajnymi są sesje umieszczone w planie pracy Rady oraz nieprzewidziane w planie pracy, a zwoływane przez przewodniczącego z zachowaniem zasad określonych w § 31.

3. Na wniosek Wójta Gminy lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady przewodniczący zwołuje sesję nadzwyczajną w trybie pilnym, w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć, wraz z wnioskiem o zwołanie sesji, projekt porządku obrad oraz niezbędne materiały.

§ 28

1. Rada pracuje w oparciu o kadencyjny program działania i roczne plany pracy.

2. Ramowy program działania na całą kadencję uchwalany jest przez Radę w ciągu 6 miesięcy od dnia wyborów.

3. Roczne plany pracy Rady, w których określona jest liczba sesji, podstawowe tematy obrad, odpowiedzialni za przygotowanie materiałów, zatwierdzane są na początku każdego roku kalendarzowego.

4. Rada może w ciągu roku dokonać zmian w rocznym planie pracy.

§ 29

Przewodniczący Rady może zwoływać sesje uroczyste organizowane dla nadania szczególnie uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic, ważnych z punktu widzenia historii państwowości polskiej lub uczczenia innych ważnych wydarzeń.

§ 30

1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Gminy.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników do Rady Gminy.

3. Jeżeli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Gminy, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wskazał do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego.

4. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady do czasu wyboru przewodniczącego Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny.

5. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować następujące sprawy:

1) złożenie ślubowania przez radnych,

2) wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady,

3) złożenie ślubowania przez Wójta Gminy,

4) poinformowanie Rady o stanie budżetu oraz innych ważnych sprawach dla Gminy.


C. Przygotowanie sesji

§ 31

1. Porządek obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z Wójtem Gminy.

2. Przygotowanie materiałów na sesję Rady jak również obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Urząd Gminy.

§ 32

1. O terminie sesji zwyczajnej lub uroczystej wraz z porządkiem obrad i niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem obrad zawiadamia się radnych pisemnie najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia. Termin ten nie dotyczy sesji nadzwyczajnej, zwoływanej w trybie pilnym.

2. Materiały na sesje poświęcone uchwalaniu budżetu Gminy oraz przyjmowaniu sprawozdań z działalności finansowej przesyła się radnym najpóźniej na 10 dni przed sesją.

3. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 Rada Gminy może podjąć uchwałę o przerwaniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji z tego powodu może być zgłoszony przed przyjęciem porządku obrad.

§ 33

1. Zawiadomienie o sesji powinno być podane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej na 5 dni przed sesją.

2. Przewodniczący powiadamia o sesji sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz w miarę potrzeby radnych powiatowych i wojewódzkich z okręgu wyborczego obejmującego Gminę Gródek n/Dunajcem oraz parlamentarzystów wybranych z okręgu wyborczego obejmującego powiat nowosądecki. Powiadomienie jest równocześnie zaproszeniem do udziału w sesji.

§ 34

W lokalu, w którym odbywa się posiedzenie należy zapewnić miejsca dla radnych, zaproszonych gości i publiczności.

§ 35

1. Sesje Rady są jawne. Podczas obrad na sali może być obecna publiczność zajmująca wyznaczone w tym celu miejsca.

2. Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy objęte tajemnicą państwową, zgodnie z treścią ustawy o tajemnicy państwowej - jawność sesji lub jej części zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, na wniosek przewodniczącego lub co najmniej 1/4 liczby radnych obecnych na sesji, Rada może postanowić, iż ze względu na ważny interes społeczny Gminy lub poszczególnych obywateli, cała sesja lub obrady nad poszczególnymi punktami porządku obrad odbędą się przy drzwiach zamkniętych.

§ 36

1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek przewodniczącego lub co najmniej 1/3 liczby obecnych radnych, Rada może postanowić o odbyciu sesji na więcej niż jednym posiedzeniu lub o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie tej samej sesji. Może to nastąpić w szczególności ze względu na niemożność rozpatrzenia całości spraw objętych porządkiem obrad, uzasadnione poszerzenie porządku, potrzebę dodatkowych materiałów, dużą liczbę dyskutantów lub inne przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie, bądź rozstrzygnięcie spraw.

2. Radni stwierdzają swoją obecność na sesji podpisem na liście obecności.

§ 37

1. Sesję otwiera i obrady prowadzi przewodniczący Rady Gminy lub jego zastępca.

2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu formuły - "otwieram sesję Rady Gminy Gródek n/Dunajcem".

3. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza quorum, a w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia i zamyka obrady.

4. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad.

5. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmiany w porządku obrad może wystąpić radny, wójt lub jego zastępca na początku sesji.

6. Porządek obrad sesji zwyczajnej powinien zawierać:

1) przedstawienie porządku obrad,

2) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, z którego treścią mieli możliwość zapoznać się radni w biurze Rady,

3) sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami,

4) rozpatrzenie projektów uchwał,

5) sprawozdanie komisji ze swej działalności w zależności od potrzeb,

6) sprawozdanie z działalności radnych powiatu nowosądeckiego w zależności od potrzeb,

7) interpelacje i zapytania Radnych,

8) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach,

9) wolne wnioski i informacje.

§ 38

1. Radny ma prawo zgłaszania interpelacji dotyczących spraw o zasadniczym znaczeniu, związanych z realizacją zadań Gminy i jej organów. Powinny być one sformułowane jasno i zwięźle. Adresatem interpelacji jest Wójt i Przewodniczący Rady.

2. Interpelacje zgłasza się w szczególnych wypadkach pisemnie lub ustnie podczas sesji w punkcie "Interpelacje i zapytania" lub pisemnie między sesjami w biurze Rady.

3. Adresat interpelacji w przypadku niemożności udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, zobowiązany jest do udzielenia radnemu odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. W wypadku złożenia pisemnej interpelacji co najmniej na 7 dni przed sesją, radny może żądać od adresata interpelacji udzielenia ustnej odpowiedzi podczas sesji.

4. Radny ma prawo poinformowania Rady ,czy uznaje odpowiedź za wystarczającą i wnieść o jej odczytanie. Interpelowany zobowiązany jest do wyjaśnienia swojej odpowiedzi. W przypadku stwierdzenia przez składającego interpelacje, że nie zadowala go odpowiedź pisemna i dodatkowe wyjaśnienia ustne na sesji, Rada może uznać odpowiedź za wyczerpującą lub żądać dodatkowych wyjaśnień na piśmie.

§ 39

1. Zapytania składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi głównie o uzyskanie informacji o faktach, których nie mógł uzyskać w Urzędzie Gminy.

2. Zapytania składa się na piśmie w biurze Rady lub ustnie w punkcie "Interpelacje i zapytania".

3. Odpowiedź na zapytanie w przypadku niemożności udzielenia w trakcie sesji, powinna być udzielona na piśmie w ciągu 14 dni.

4. Biuro Rady prowadzi ewidencję zgłaszanych interpelacji i zapytań oraz czuwa nad ich terminowym załatwieniem.

§ 40

1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według uchwalonego porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach może dokonać zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów za zgodą Rady.

2. Uzupełnienie porządku obrad w trakcie jednodniowej sesji możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach wynikłych w czasie trwania sesji. W przypadku sesji odbywającej się na więcej niż jednym posiedzeniu uzupełnienie porządku obrad może być dokonane na początku danego posiedzenia.

3. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, jednak w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

4. Przewodniczący może przyjąć do protokołu sesji wystąpienia lub oświadczenia radnych nie wygłoszone na sesji, informując o tym Radę.

5. Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie powinien przekroczyć 10 min., powtórne zabranie głosu w tej samej sprawie 3 min. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może przedłużyć czas wystąpienia.

6. Zabranie głosu w tej samej sprawie odbywa się poza kolejnością zgłoszeń. Radny ma prawo do 2 wystąpień 1 min. w tej samej sprawie w jednym punkcie obrad.

7. Podczas całej sesji przewodniczący poza kolejnością udziela głosu dla zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

1) stwierdzenia quorum,

2) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,

3) wprowadzenia tajności obrad,

4) wycofania określonego tematu z porządku obrad,

5) zamknięcia listy mówców,

6) ograniczenia czasu wystąpień,

7) zakończenia dyskusji i przystąpienia do głosowania,

8) przeliczenia głosów,

9) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach,

10) zgłoszenia autopoprawki do projektu uchwały lub wycofania projektu.

8. Przewodniczący obrad poddaje wniosek formalny pod głosowanie. Rada decyduje o tych sprawach zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 41

1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad.

2. W przypadku stwierdzenia, że radny w swoim wystąpieniu wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący może przywołać go do "rzeczy", a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos. Odebranie głosu radnemu może być przedmiotem głosowania Rady.

3. Jeżeli sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego "do porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.

4. Postanowienia ust, 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady, zaproszonych na sesję i publiczności.

§ 42

1. Przewodniczący może udzielić głosu w szczególnych przypadkach osobom spoza składu Rady po uprzednim zgłoszeniu się do zabrania głosu w każdym punkcie obrad.

2. W przypadku odmowy udzielenia głosu przewodniczący poddaje zgłoszenie pod głosowanie.

3. Postanowienie § 40 ust. 3, 4 stosuje się również do osób spoza składu Rady występujących na sesji.

4. Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad osobom spoza Rady, które swoim zachowaniem naruszają powagę sesji.

§ 43

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę "zamykam sesję Rady Gminy Gródek n/Dunajcem". Czas od jej otwarcia do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.

2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 44

1. Z każdej sesji osoba odpowiedzialna za obsługę Rady sporządza protokół. Po przyjęciu na następnej sesji protokół stanowi urzędowy zapis obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz podjęte przez Radę uchwały.

2. Protokół wykłada się do wglądu radnych w biurze Rady nie później niż 10 dni od zakończenia sesji. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu, o których uwzględnieniu podejmuje decyzję Rada.

3. Radny, którego wnioski nie zostały uwzględnione może przedłożyć je na następnej sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosku decyduje Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Każdy mieszkaniec ma prawo wglądu do protokołów, robienia notatek i odpisów, w sprawach nie objętych tajemnicą państwową i służbową w biurze Rady Gminy.


D. Uchwały Rady Gminy

§ 45

1. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rady Gminy rozstrzyga się podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem wskazówek, wniosków, uchwał o charakterze proceduralnym odnotowanych w protokole sesji.

2. Uchwała Rady Gminy winna zawierać:

a) datę, tytuł,

b) podstawę prawną,

c) merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,

d) określenie zasad i w miarę możliwości środków jej realizacji,

e) określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały, a także organów sprawujących nadzór nad jej realizacją,

f) termin wejścia w życie oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

g) przepisy przejściowe.

§ 46

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Gminy mogą wystąpić:

a) grupa co najmniej 3 radnych,

b) komisja Rady,

c) Wójt Gminy,

d) kluby radnych.

2. Z inspiracją wykonania inicjatywy uchwałodawczej w określonej sprawie - w stosunku do podmiotów wymienionych w ust. 1 - mogą występować organizacje społeczne i zawodowe działające na terenie Gminy oraz mieszkańcy w drodze zgłaszanych postulatów.

§ 47

1. Podmiot uprawniony do inicjatywy uchwałodawczej przedstawia swe projekty uchwał Wójtowi Gminy najpóźniej na 14 dni przed terminem sesji zwyczajnej lub na 5 dni przed terminem sesji zwoływanej w trybie pilnym.

2. Wójt Gminy przedkłada przewodniczącemu Rady własne projekty uchwał lub projekty uchwał innych uprawnionych podmiotów najpóźniej na 10 dni przed terminem sesji zwyczajnej. Projekty winny zawierać pisemne uzasadnienie i akceptację radcy prawnego pod względem formalno-prawnym.

3. Wójt Gminy nie może uchylać się od przedłożenia projektów uchwał zgłoszonych przez uprawniony podmiot.

§ 48

1. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca, jeżeli prowadził sesję.

2. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokołami sesji w biurze Rady.

3. Odpisy uchwał przekazywane są Wójtowi Gminy do realizacji.

4. Wójt przedkłada wojewodzie uchwały Rady w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

5. Uchwały w sprawach finansowych Wójt jest zobowiązany przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

6. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy, Wójt przesyła do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową w ciągu 3 dni od jego podjęcia.

§ 49

1. Przy zmianach uchwał wymagana jest procedura taka sama jak przy ich
podejmowaniu.

2. Uchwała organu Gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały.

3. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu Gminy po upływie jednego roku od daty jej podjęcia.


E. Tryb głosowania

§ 50

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za ważne głosy uznaje się te, które oddano "za", "przeciw" oraz "wstrzymujące się".

3. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach opatrzonych pieczęcią Rady Gminy w sposób zgodny z każdorazowo przyjętymi zasadami.

4. W głosowaniu imiennym radni składają głosy jawne przez oświadczenie do protokołu, w którym odnotowuje się sposób głosowania poszczególnych radnych. Na żądanie radnego w protokole należy wnieść podane przez niego uzasadnienie sposobu głosowania. W głosowaniu imiennym radni mogą głosować wyłącznie "za" lub "przeciw".

§ 51

1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady.

2. Głosowanie tajne przeprowadza powołana przez Radę Komisja Skrutacyjna. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół z wykonanych czynności.

3. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" głosowanie tajne powtarza się.

§ 52

1. "Względna (zwykła) większość głosów" oznacza co najmniej 1 głos więcej od liczby głosów "przeciw".

2. "Bezwzględna większość głosów" oznacza co najmniej o 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. "przeciwnych" i "wstrzymujących się".

3. "Bezwzględna większość ustawowego składu Rady Gminy" oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą. W przypadku, gdy ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych, to wymóg "bezwzględnej większości ustawowego składu Rady Gminy" jest spełniony, o ile za wnioskiem zostało oddanych co najmniej 8 ważnych głosów.

§ 53

1. Rada Gminy wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

2. Rada Gminy powołuje sekretarza i skarbnika Gminy na wniosek wójta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 54

1. Uchwała Rady Gminy w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium Rada Gminy zapoznaje się z wnioskiem i opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady Gminy.

3. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny określonej w ust.1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Wójtowi absolutorium.

4. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust.3, Rada Gminy zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady Gminy o nieudzieleniu Wójtowi absolutorium oraz wysłuchuje wyjaśnień Wójta.

5. Uchwałę, o której mowa w ust.3, Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

6. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie Wójtowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

7. Wniosek, o którym mowa w ust.1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

8. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust.1.

9. Uchwałę, o której mowa w ust.3, Rada Gminy podejmuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

§ 55

Uchwały Rady Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte i zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.


F. Komisje Rady Gminy

§ 56

1. Rada Gminy może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdanie z działalności. Rada ocenia tę działalność.

3. Zmiany w składzie komisji możliwe są w każdym czasie na wniosek zainteresowanego radnego lub przewodniczącego komisji.

4. Stałymi komisjami Rady Gminy są:

1) Komisja Rewizyjna,

2) Komisja Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego,

3) Komisja Oświaty, Sportu, Warunków Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego .

4) Komisja Promocji Turystyki i Kultury.


G. Komisja Rewizyjna

§ 57

Komisja Rewizyjna jest organem Rady Gminy powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Wójta Gminy i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych oraz do rozpatrywania skarg i wniosków.

§ 58

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, podlega wyłącznie Radzie Gminy, działa w jej imieniu i na jej zlecenie.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 radnych, z wyjątkiem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, wybranych zwykłą większością głosów.

3. Komisja Rewizyjna pracuje wg rocznego planu pracy, który przedstawia Radzie do zatwierdzenia na początku każdego roku kalendarzowego.

4. Na zaproszenie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w posiedzeniu Komisji mogą brać udział radni nie będący członkami Komisji oraz inne osoby.

5. Komisja może postanowić o odbyciu posiedzenia zamkniętego, w którym uczestniczą tylko członkowie Komisji, i w którym może też uczestniczyć przewodniczący Rady Gminy.

6. Posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące. Z każdego posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.

7. Teczka z protokołami Komisji przechowywana jest w biurze Rady Gminy.

§ 59

Komisja podejmuje kontrole zgodnie z rocznym planem oraz kontrole doraźne.

§ 60

1. Do kierowania pracą Komisji członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

1) organizuje pracę Komisji,

2) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,

3) składa Radzie sprawozdanie z działalności Komisji.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zawiadamia pisemnie Wójta Gminy oraz kierowników jednostek kontrolowanych o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli. W zawiadomieniu podaje tematykę kontroli, osoby ją przeprowadzające oraz termin trwania kontroli.

§ 61

1. Kontrole są podstawową formą działalności Komisji Rewizyjnej.

2. Komisja Rewizyjna w szczególności:

1) kontroluje działalność Wójta Gminy i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych i pomocniczych w zakresie: gospodarki finansowo-ekonomicznej, gospodarowania mieniem komunalnym, przestrzegania i realizacji postanowień statutu Gminy, uchwał Rady Gminy i innych przepisów, których realizacja nie podlega kontroli zewnętrznej, a także realizacji bieżących zadań Gminy,

2) może wystąpić do Rady Gminy o zainicjowanie kontroli zewnętrznej Wójta Gminy lub jednostek podporządkowanych,

3) współpracuje w rozpatrywaniu skarg na działalność Wójta Gminy,

4) przygotowuje coroczne oceny pracy Wójta Gminy,

5) opiniuje projekt budżetu opracowany przez Wójta Gminy,

6) przygotowuje projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy,

7) opiniuje wniosek o odwołanie Wójta Gminy.

§ 62

Komisja Rewizyjna upoważniona jest do:

1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,

2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością,

3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4) powołania biegłych do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,

5) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem kontroli.

§ 63

Komisja Rewizyjna działa na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodniczącego Rady.

§ 64

1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do przestrzegania przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową, w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.

3. Działalność Komisji Rewizyjnej nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy oraz kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

§ 65

1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,

2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

3) wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

§ 66

1. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej. Protokół winien być sporządzony do 7 dni od zakończenia kontroli.

2. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej jak uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki oraz osoby za nie odpowiedzialne.

3. Protokół powinien ponadto zawierać:

1) nazwę jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe kierownika,

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących,

3) określenie przedmiotu kontroli,

4) czas trwania kontroli,

5) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej,

6) wnioski pokontrolne,

7) wykaz załączników.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej ma prawo zgłaszania do protokołu uwag co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli.

5. Protokół sporządza się w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej, drugi Przewodniczący Rady Gminy, trzeci - Wójt Gminy, czwarty pozostaje w aktach Komisji.

§ 67

Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja przedkłada Radzie wnioski dotyczące sposobów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieżenie powstaniu ich w przyszłości, a także usprawnienie działań objętych kontrolą.

§ 68

1. Wyniki swoich działań Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Gminy w formie sprawozdań kwartalnych.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie,

2) jeżeli zachodzi konieczność – wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstania nieprawidłowości.


H. Radny

§ 69

1. Radny, w związku z wykonywaniem mandatu korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Na zasadach określonych przez Radę Gminy radnym przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 70

1. Radni powinni uczestniczyć czynnie w pracach Rady Gminy i pracach Komisji, do których zostali wybrani.

2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez:

- informowanie mieszkańców o stanie gminy,

- konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady Gminy,

- propagowanie zamierzeń i dokonań Rady Gminy,

- informowanie mieszkańców o swej działalności w Radzie Gminy,

- przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców gminy.

§ 71

1. Radni w liczbie co najmniej czterech mogą utworzyć klub radnych.

2. Przynależność radnego do klubu jest dobrowolna.

3. Powstanie klubu podlega zgłoszeniu Przewodniczącemu Rady. W zgłoszeniu tym podaje się nazwę klubu, liczbę członków oraz władze upoważnione do reprezentowania klubu.

4. O zmianie w składzie osobowym klubu lub o jego rozwiązaniu klub informuje Przewodniczącego Rady.

5. Kluby radnych działają w okresie kadencji Rady.

6. Kluby radnych działają na podstawie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.

§ 72

1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Gminy, w której radny uzyskał mandat.

2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy.

3. Wójt nie może powierzyć radnemu Gminy, w której uzyskał mandat wykonywania pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej.

3. Wójt Gminy

§ 73

1. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

2. Kadencja Wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Gminy.

3. Wójt w drodze zarządzenia powołuje i odwołuje swojego Zastępcę.

4. Funkcji Wójta i jego Zastępcy nie można łączyć z:

1) funkcją Wójta i jego Zastępcy w innej gminie,

2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego w tym w gminie, w której jest Wójtem lub Zastępcą Wójta,

3) zatrudnieniem w administracji rządowej,

4) mandatem posła lub senatora.

5. Wójt i jego Zastępca nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania funkcji.

§ 74

1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań Wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

3. W realizacji zadań własnych gminy Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

§ 75

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez Radę Gminy,

3) dokonywania wydatków budżetowych,

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie Gminy,

5) dysponowania rezerwami budżetu Gminy,

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

§ 76

1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta lub Sekretarzowi Gminy.

§ 77

Do zadań i kompetencji Zastępcy Wójta należy:

1. wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,

2. sprawowanie funkcji Wójta w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przezeń obowiązków.

Rozdział V

Urząd Gminy

§ 78

1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy.

2. Organizację i zasady działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.

§ 79

1. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy są osoby zatrudnione na podstawie:

1) wyboru – Wójt,

2) powołania – Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy,

3) umowy o pracę – pozostali pracownicy.

2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu pracodawcy dokonują:

1) Przewodniczący Rady w zakresie ustalonym przez Radę Gminy w odrębnej uchwale wobec Wójta,

2) Wójt wobec pracowników zatrudnionych na podstawie powołania i umowy o pracę z zastrzeżeniem pkt.3,

3) nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania z Sekretarzem Gminy, Skarbnikiem Gminy następuje po podjęciu stosownych uchwał przez Radę Gminy.

§ 80

1. Urząd Gminy zapewnia obsługę kancelaryjną Rady Gminy, jej Przewodniczącego, Komisji Rady i Radnych.

2. Wójt wspólnie z Przewodniczącym Rady ustala zakres i zasady współdziałania oraz formy pomocy Urzędu w stosunku do Rady, jej Komisji i Radnych.

§ 81

Sekretarz Gminy prowadzi sprawy Gminy powierzone mu przez Wójta.

§ 82

1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu gminy.

2. Zadania Skarbnika Gminy obejmują odrębne przepisy.


Rozdział VI

Zasady podpisywania pism oraz składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy

§ 83

1. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa
jednoosobowo Wójt, albo działający na podstawie upoważnienia Zastępca Wójta
samodzielnie, albo wraz z inną upoważnioną przez Wójta osobą.

2. Osobą upoważnioną nie może być Skarbnik.

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę Gminy oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

5. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

§ 84


1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje Wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Wójt może upoważnić swojego Zastępcę, Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.

Rozdział VII

Przepisy gminne

§ 85

1. Na podstawie upoważnień ustawowych Gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze Gminy.

2. Organy Gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju Gminy,

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządu mieniem gminnym,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3. Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego w zakresie nie uregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.

4. Przepisy porządkowe, o których mowa w ust.3 mogą przewidywać za ich naruszenie karę grzywny wymierzoną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 86

1. Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały.

2. W przypadku nie cierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Wójt w formie zarządzenia.

3. Zarządzenie, o którym mowa w ust.2 podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nie przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.

4. W razie nie przedstawienia lub odmowy zatwierdzenia Rada Gminy określa termin utraty jego mocy obowiązującej.

§ 87

1. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określają odrębne przepisy.

2. Urząd Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowego dostępnych do powszechnego wglądu w jego siedzibie.


Rozdział VIII

Mienie gminne

§ 88

1. Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy i jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

2. Nabycie mienia gminnego następuje:

1) na podstawie ustawy - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym,

2) przez przekazanie Gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic Gminy. Przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady Ministrów, podjętą na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

3) w wyniku przekazania przez administrację rządową na zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia,

4) w wyniku własnej działalności gospodarczej,

5) przez inne czynności prawne,

6) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 89

Podmioty mienia gminnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

§ 90

1. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

2. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem gminnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.


Rozdział IX

Gospodarka finansowa Gminy

§ 91

1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego na rok kalendarzowy budżetu.

2. Gospodarkę finansową Gminy określają ustawy szczegółowe.

3. Projekt budżetu przygotowuje Wójt Gminy uwzględniając zasady prawa budżetowego i wskazówki Rady. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jest przedkładany przez Wójta Radzie Gminy najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyłany do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

4. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada Gminy.

5. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony Radzie Gminy.

6. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 5, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala budżet Gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych w terminie do końca kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 5.

§ 92


1. Dochodami Gminy są:

1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody Gminy,

2) dochody z majątku Gminy,

3) subwencja ogólna z budżetu państwa.

2. Dochodami Gminy mogą być:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

2) wpływy z samoopodatkowania mieszkańców,

3) spadki, zapisy i darowizny,

4) inne dochody.

3. W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeśli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody.

4. Uchwały organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

5. Uchwały, o których mowa w ust. 4, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu Gminy.

§ 93

1. Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Wójt.

2. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy wraz z informacją, że dokumenty te można otrzymać do wglądu u Skarbnika Gminy.

3. Sprawozdanie z działalności finansowej Gminy podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną przed udzieleniem Wójtowi absolutorium.

4. Obsługę finansową Gminy prowadzi bank wskazany w odrębnej uchwale Rady Gminy.


Rozdział X

Związki i porozumienia międzygminne

§ 94

1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych Gmina może przystąpić do związku międzygminnego.

2. Uchwały o utworzenie związku podejmują Rady zainteresowanych gmin.

3. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez Radę Gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

4. Szczegółową organizację, zakres i tryb działania związku określa ustawa samorządowa oraz statut związku.


Rozdział XI

Stowarzyszenia gmin

§ 95

1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów, gminy mogą tworzyć stowarzyszenia.

2. Organizację, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia określa jego statut.

3. Do stowarzyszeń gmin stosuje się odpowiednio przepisy prawa o stowarzyszeniach.


Rozdział XII

Przepisy końcowe

§ 96
Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem zgodnie z zapisem w art. 86 do art. 102 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

§ 97

Organy Gminy mogą być odwołane lub zawieszone z zastosowaniem procedury określonej w art. 96 i art. 97 ustawy o samorządzie gminnym.

§ 98

Zmiana niniejszego Statutu następuje w drodze uchwały Rady Gminy podjętej w trybie przewidzianym dla stanowienia aktów prawa miejscowego.

§ 99

Statut wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.


ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR PIECZĘCI URZĄD GMINY GRÓDEK N/DUNAJCEM

(pominięty)


ZAŁĄCZNIK Nr 2
MAPA

(pominięta)


ZAŁĄCZNIK Nr 3
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku n/Dunajcem
Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku n/Dunajcem.
Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/Dunajcem.
Szkoła Podstawowa w Gródku n/Dunajcem.
Szkoła Podstawowa w Jelnej.
Szkoła Podstawowa w Lipiu.
Szkoła Podstawowa w Podolu-Górowej.
Szkoła Podstawowa w Przydonicy.
Szkoła Podstawowa w Rożnowie.
Szkoła Podstawowa w Roztoce-Brzezinach.
Szkoła Podstwowa w Siennej.
Gimnazjum Nr 1 w Rożnowie.
Gimnazjum Nr 2 w Podolu-Górowej z oddziałami w Przydonicy.
Gimnazjum Nr 3 w Jelnej.

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie