Wydano decyzję środowiskową na kanalizację - zlewnia w Rożnowie

        WÓJT GMINY

GRÓDEK NAD DUNAJCEM

 

Nasz znak.PPOŚ.6220. 9D.2012                                                   Gródek nad Dunajcem, dnia 03-09-2012 r.

 

OBWIESZCZENIE -ZAWIADOMIENIE 

o  wydaniu  decyzji   o środowiskowych  uwarunkowaniach

 

             Na  podstawie  art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października  2008r. o udostępnieniu  informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz  o ocenach  oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami),  oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 ze zmianami) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 03-09-2012r., znak: PPOŚ.6220.9D.2012 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia  na środowisko  pn.:

 

„Budowa   systemu  kanalizacji sanitarnej – zlewnia oczyszczalni  w Rożnowie” w ramach projektu:

„PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO- ŚCIEKOWEJ GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM NA OBRZEŻACH  JEZIORA  ROŻNOWSKIEGO”.

 

Z treścią decyzji   można  zapoznać  się w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem parter- pokój nr 6, w godzinach urzędowania tj. od  8.00 -16.00 w poniedziałki; 7.15 –15.15 od wtorku  do piątku.

 

Na podstawie art. 74 ust.3 ww. ustawy  o udostępnieniu  informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale  społeczeństwa  w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko w przypadku, gdy liczba stron  postępowania  o wydanie decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach  przekracza 20, stosuje się  przepis art.49 k.p.a. przewidujący  powiadomienie stron  o czynnościach  postępowania  przez obwieszczenie  lub w inny  zwyczajowo  przyjęty w danej miejscowości  sposób  publicznego ogłoszenia.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.) doręczenie  uważa się  za dokonane po upływie czternastu dni od dnia  publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze Obwieszczenie - zawiadomienie  zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy www.grodek.sacz.pl oraz na stronie http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/gminy/root_Grodek+nad+Dunajcem/podmiotowe/Wojt/Obwieszczenia+i+zawiadomienia/, oraz  wywieszone na  tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem, tablicy ogłoszeń w sołectwie  Rożnów.WÓJT GMINY

mgr inż. Józef Tobiasz

 

Data: 2012-09-04 10:17 |

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie