NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

WÓJT GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM

Na podstawie art.6 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 223, poz. 1458 z póź. zm.) Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem organizuje nabór kandydatów na  wolne stanowisko urzędnicze –referent na czas określony w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem 
Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem.

Wymiar: pełny etat

I. Wymagania niezbędne:
a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślne,
c) cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
d) posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
e) wykształcenie średnie, preferowane wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym.

II. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień związanych z administracją samorządową,
b) komunikatywność i otwartość,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) znajomość obsługi komputera
e) znajomość obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero)

III. Zakres wykonywanych zadań:
a) przyjmowanie pism, podań składanych osobiście przez obywateli,
b) przyjmowanie, wysyłanie korespondencji i przesyłek w Urzędzie oraz prowadzenie ewidencji zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
c) załatwianie spraw związanych z cechowaniem urządzeń i mebli biurowych,
d) prowadzenie prenumeraty pism i czasopism oraz zaopatrywanie urzędu w fachowe wydawnictwa
e) obsługa organizacyjna narad pracowników urzędu,
f) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,
g) ewidencja postulatów i wniosków wyborców, interpelacji radnych oraz udzielanie odpowiedzi zainteresowanym,
h) współpraca z samorządami mieszkańców wsi,
i) prowadzenie ewidencji obwieszczeń własnych i innych instytucji,
j) prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych,
k) prowadzenie wraz z dokumentacją archiwum zakładowego,
l) obsługa centrali telefonicznej i fax-u.

IV. Wymagane dokumenty:
a) życiorys(CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie – uwierzytelnione kopie,
d) uwierzytelnione kserokopie świadectw pracy,
e) wypełniony kwestionariusz osobowy,
f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku,
g) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach – uwierzytelnione kserokopie,
i) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji - :wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.- o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z póz. Zm.)

V. Sposób i termin składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem, 33-318 Gródek nad Dunajcem 54 z dopiskiem „dotyczy naboru na stanowisko referent na czas określony” w terminie do 17 stycznia 2011 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Gródku nad Dunajcem po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:
Po upływie terminu złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona na stronie internetowej Gminy Gródek nad Dunajcem www.grodek.sacz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy.

Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 25 stycznia 2011r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Paulina Furtak pod nr telefonu 440-10-35 wew. 30

Data ogłoszenia konkursu: 7 stycznia 2011r.

WÓJT

/-/ mgr inż. Józef Tobiasz


Gródek nad Dunajcem, dnia 20 stycznia 2011 r.

     

I N F O R M A C J A

o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko
referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem – umowa na czas określony
oraz terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

             Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że do naboru na w/w stanowisko zgłosiło się 34 kandydatów i spełniają oni wymagania formalne w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.            Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w dniu 25 stycznia 2011 r. od godziny 09.00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


 

Gródek nad Dunajcem dnia 25 stycznia  2011 roku
 
Lista osób które złożyły aplikację na wolne stanowisko pracy – referent w UG Gródek nad Dunajcem
 
Lp
Nazwisko i imię
1
Waligóra Barbara
2
Wolak Dominika
3
Bomba Renata
4
Górska Bernadeta
5
Popieluch Edyta
6
Pancerz Izabela
7
Zając Agnieszka
8
Oszczepalska Halina
9
Olechowska-Nędza Katarzyna
10
Winiarska Joanna
11
Małek Lucyna
12
Wysoczańska Natalia
13
Bagińska Monika
14
Klimczak Anna
15
Maciaś Anna
16
Rejdak Marta
17
Apryasz Joanna
18
Filipowska Kinga
19
Fiut Anna
20
Biernacka Anna Maria
21
Kafel Witold
22
Cegielski Bartłomiej
23
Mucha Małgorzata
24
Jurkowski Paweł
25
Dziedzic-Nędza Bernadeta
26
Tobiasz Kamila
27
Zięcina Joanna
28
Gruca Katarzyna
29
Mlyczyńska Aneta
30
Rosiek Alicja
31
Bąk Agnieszka
32
Mikulska Jolanta
33
Hołysz Ewa
34
Hornik Paweł
 
Ze względu na znaczną liczbę kandydatów spełniających wymagania formalne zadecydowano o przeprowadzeniu testu z wiedzy niezbędnej na obsadzanym stanowisku.
 
Osoba przystępująca do testu winna posiadać dokument stwierdzający jej tożsamość (dowód osobisty, paszport) ze zdjęciem.
Osoby, które nie okażą dokumentu nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną.
 
Termin przeprowadzenia testu;
Środa 2 lutego 2011 roku w Sali Narad Urzędu Gminy Gródek nad Dunajcem
I grupa – osoby nr 1 do 17 – godz. 9:00
II grupa – osoby nr 18 do 34 – godz. 10:00
Test trwać będzie 30 minut
 
Zakres tematyczny testu:
a) Kodeks Postępowania Administracyjnego,
b) Ustawa o samorządzie gminnym,
c) Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gminy i związków międzygminnych z 2011 roku
d) Statut gminy Gródek nad Dunajcem,
 
Pięciu (5) kandydatów, którzy otrzymają z testu największą liczbę punktów zostanie zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku jeśli więcej niż 1 kandydat otrzyma taką samą liczbę punktów z testu kwalifikującą go do rozmowy kwalifikacyjnej – zakwalifikowani zostaną wszyscy kandydaci którzy otrzymali równą liczbę punktów.

 


 

Gródek nad Dunajcem, dnia 4 lutego 2011 r.
   
 
I N F O R M A C J A
o kandydatach, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów na teście kwalifikacyjnym
 na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
w Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem – umowa na czas określony
oraz terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej
 
            Stosownie do art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem informuje, że do testu kwalifikacyjnego w dniu 2 lutego 2011 roku przystąpiło 31 osób. Najwyższą liczbę punktów  otrzymały następujące osoby
 
Lp        Nazwisko i imię
1          Górska Bernadeta
2          Oszczepalska Halina
3          Małek Lucyna
4          Maciaś Anna
5          Biernacka Anna Maria
 
Ww osoby zapraszamy do udziału w rozmowach kwalifikacyjnych, które odbędą się dnia 8 lutego 2011 roku (we wtorek) od godziny 9:00
 
Orientacyjne terminy rozmów:
Lp        Nazwisko i imię
1          Górska Bernadeta         godz. 9:00
2          Oszczepalska Halina     godz. 9:20
3          Małek Lucyna               godz. 9:40
4          Maciaś Anna                 godz. 10:00
5          Biernacka Anna Maria   godz. 10:20
 
Pozostałym kandydatom pragniemy podziękować za udział w naborze na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy.

Gródek nad Dunajcem dnia 9 lutego 2011 roku

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
URZĄD GMINY W GRÓDKU NAD DUNAJCEM
 
Stanowisko „referent” na czas określony w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem”
                                                        ( nazwa stanowiska pracy)
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została
wybrana Pani BERNADETA   GÓRSKA zam. Bartkowa-Posadowa 118.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Pani Górska Bernadeta posiada wykształcenie wyższe zawodowe. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się znajomością zagadnień dotyczących spraw załatwianych na stanowisku, którego nabór dotyczy.
 
 
Pozostałym kandydatom pragniemy podziękować za udział w naborze na stanowisko referenta w Urzędzie Gminy.

 

Data: 2011-01-07 12:48 | Autor: LC

Wyszukiwarka
Ważne wiadomości
Gródek n/D na portalu wkraj.pl

Subskrybcje
Jeśli chcesz dostawać na e-maila informacje o nowych przetargach lub o ważnych informacjach,
zapisz swój e-mail:
Polecane stronyLicznik Odwiedzin
Jesteś osobą na tej stronie